Place, space and materiality for pedagogy in a kindergarten.

Forfatter
Nordtømme, S.
Kilde
Education Inquiry 3(3), 317–333.
År
2012

Formål

Studien har til formål å undersøke hvordan rom og materialitet i barnehager kan være avgjørende for barns utforskning av muligheter for deltakelse, samt hvordan de fysiske omgivelsene gjør det mulig for barna å interagere og posisjonere seg selv i forhold til hverandre og rommet i lek og meningsdannelser. Studien undersøker dermed begrepene plass/sted, rom og materialitet. Begrepene åpner opp for deltakelse og meningsdannelse, samtidig som de kan ha en ekskluderende virkning i og med at de er innleiret i eksisterende verdier og forventninger.

Resultat

Forfatteren framhever to temaer som går igjen i datamaterialet. Disse temaene er det forfatteren kaller 1) å skape rom, materialitet og deltakelse og 2) maktforhold i lek. Studien viser at plass, rom og materialitet interagerer med barna og de voksne og avspeiler ideer, verdier og forventninger. Forventningene er oftest usynlige, selv om de former praksis og regler som påvirker dagliglivet i barnehagen. Studien viser også at det er viktig at førskolelærerne kan posisjonere seg ulikt – fra å være en aktiv deltaker til noen ganger å være en kropp som er tilgjengelig, men tilbaketrukket fra lekens sentrum. Fleksible materialer støtter barna i å skape nye muligheter for enten å gå inn i en lek eller å verne om en lek. Videre viser studien at det enkelte barn kan ha ulike maktforhold ved å posisjonere seg ulikt. Barnehagens fysiske innredning åpner opp for ulike posisjoneringsmuligheter som barna kan veksle mellom, avhengig av variasjonsmulighetene i lekerommene i fysisk forstand. Barna er i stand til å skifte posisjoner og klarer på samme tid å være en del av gruppen og bevare en fellesskapsfølelse.

Design

Dataene består av deltakende observasjoner, feltnotater og fotografier. Analysene er presentert i form av tre fortellinger. To grupper som hver består av 18 barn mellom to og fem år fra to norske barnehager, deltok i undersøkelsen.

Referanser

Nordtømme, S. (2012). Place, space and materiality for pedagogy in a kindergarten. Education Inquiry 3(3), 317–333.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.