Evaluering af modulordning i Fredericia Kommune.

Forfatter
Gundelach, S; Sørensen
Kilde
Fredericia: UdviklingsForum Fredericia Kommune.
År
2006

Formål

Formålet med studien er å evaluere modulordningen i Fredericia kommune. Siden 1989 har foreldrene i kommunen kunnet velge mellom fire ulike moduler for omsorgstilbudet i barnehagene: 4 timer daglig, 5 timer daglig, 7 timer daglig eller 9 ½ time daglig. Fredericia kommunes hypoteser er som følger: 1) Den nåværende ordningen gir ikke foreldrene tilstrekkelig mulighet til å kunne være fleksible fra dag til dag, og 2) det er store forskjeller på hvordan barnehagene administrerer ordningen med hensyn til fleksibilitet overfor foreldrene og de ressursene som brukes på planlegging og administrasjon.

Resultat

Evalueringen viser at foreldrene i stor grad er fornøyd med at det finnes både en 7-timers og en 9 ½-timers modul. Modulene på 4 og 5 timer benyttes nesten ikke: Av i alt 2 166 barn er 27 barn meldt på modulene på 4 og 5 timer. De andre barna er fordelt med litt over halvparten på 9 ½-timersmodulen og litt under halvparten på 7-timersmodulen. Evalueringen viser også at foreldrene i stor grad er fornøyd med den omsorgen barna får i barnehagen, og at personalet vurderer det slik at mer enn 85 prosent av barna har gode eller svært gode relasjoner til andre barn. Videre viser evalueringen at samarbeidet mellom foreldrene og barnehagene fungerer godt, men at det oppleves som problematisk å overholde omsorgstiden, og det er noe som tar stor plass i både foreldrene, styrerne og medarbeidernes bevissthet. Det går også frem at de forskjellige barnehagene administrerer modulordningen forskjellig, og det opplever foreldrene som urimelig. Foreldre, styrere, medarbeidere og Børneservice ønsker klare, rettferdige og gjennomsiktige retningslinjer.

Design

Datagrunnlaget er spørreskjemaer som ble distribuert til 12 barnehager i Fredericia kommune, fokusgruppeintervjuer med 7 foreldre, 11 styrere og 12 førskolelærere samt intervjuer med ansatte fra Børneservice og andre aktuelle enkeltpersoner fra den offentlige forvaltningen.

Referanser

Gundelach, S; Sørensen, A.S. (2006). Evaluering af modulordning i Fredericia Kommune. Fredericia: UdviklingsForum Fredericia Kommune.

Oppdragsgiver

Fredericia kommune, finansiert av Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender