Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus: En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver og rammebetingelser.

Forfatter
Reeh, J.; Lieknins, F.
Kilde
København: FOA – Fag og Arbejde.
År
2006

Formål

Formålet med studien er å undersøke og få mer kunnskap om kompleksiteten og spenningsfeltene i pedagogiske konsulenters arbeid. Denne undersøkelsen skal samtidig hjelpe til å klarlegge de pedagogiske og kommunale endringsprosessene. Studien må ses i sammenheng av kommunesammenslåinger og de mulige endringene i den pedagogiske konsulentens arbeidsområde.

Resultat

Undersøkelsen viser at sjefer, konsulenter og barnehagestyreres synspunkter på den pedagogiske konsulentens funksjon i stor grad stemmer overens. Videre viser den at tilsynsdelen i den pedagogiske konsulentens arbeid har blitt mer systematisk, og at de fremtidige omstruktureringene står på dagsordenen overalt, men at den pedagogiske konsulentens rolle synes uavklart i forhold til de strukturelle endringene. De største utfordringene i den forbindelse er som følger: Innføring av de nye strukturene vil skape utfordringer i forhold til at konsulentene må være innstilt på nye arbeidsmåter, i forhold til å få medarbeiderne til å samarbeide, og i forhold til de forventede innsparingene, som vil legge ytterligere press på barnehagesektoren. Et grunnleggende vilkår for den pedagogiske konsulenten er dilemmaet mellom administrativ og pedagogisk logikk. Dette dilemmaet vil fortsatt være aktuelt og vil kunne utfordre den pedagogiske konsulentens kompetanse. Med utgangspunkt i de innsamlede dataene stiller forfatterne opp tre scenarioer for den pedagogiske konsulentens fremtidige rolle: 1) mer av det samme – det skjer ingen vesensforskjellige endringer i den pedagogiske konsulentens funksjon, 2) mer tverrfaglighet og samarbeid – den pedagogiske konsulenten inngår i større grad samarbeid med andre fagkonsulenter, men har fortsatt tilsyn og erfaringsutveksling med barnehagestyreren som hovedoppgaver, og 3) mer område- og distriktsorganisering – fokus blir flyttet fra de enkelte organisasjonene til et strategisk samarbeid med de nye styrerne og forvaltningen.

Design

Datagrunnlaget er kvalitative intervjuer med pedagogiske konsulenter og deres overordnede i seks kommuner. I tillegg er det samlet inn 148 spørreskjemabesvarelser fra pedagogiske konsulenter over hele Danmark. Det ble samtidig gjennomført kvalifiseringsseminarer med 2 x 12 pedagogiske konsulenter.

Referanser

Reeh, J.; Lieknins, F. (2006). Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus: En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver og rammebetingelser. København: FOA – Fag og Arbejde.

Oppdragsgiver

FOAs Pædagogiske Udviklingsfond (PUF) i Danmark