Lek och skolämnen i en ny lärarroll: Temaarbete med 3-9-åringar: En aktionsforskningsstudie.

Forfatter
Rosenqvist, M. M.
Kilde
Stockholm: Norstedts akademiska förlag.
År
2006

Formål

Formålet med undersøkelsen er å beskrive og vurdere en alders- og temaintegrert institusjon for barn mellom tre og ni år. I barnehagen blir det arbeidet temaorientert, og barna blir delt inn i grupper ut fra aktiviteter tilknyttet temaene, og ikke ut fra alder. Institusjonen er en mellomting av skole, SFO, førskoleklasse og barnehage. Undersøkelsen har som formål å besvare to overordnede spørsmål: 1) "Kan lek og omsorg forenes i temaundervisningen?" Spørsmålet behandles ut fra begrepene inkludering, organisatorisk integrering og integrering. 2) "Hvordan vil den alders- og temaintegrerte institusjonen avstedkomme en ny førskolelærer- og lærerrolle med et felles innhold fra barnehage og skole?" Ut fra disse to blir følgende spørsmål behandlet: "Hvordan blir temaene valgt og brukt? Hva vil det si å ta utgangspunkt i barnets interesser og erfaringer samt behov for trygghet og omsorg? Hvilke arbeidsområder kommer til syne i temaarbeidet når førskolelærerne tar utgangspunkt i barnet?"

Resultat

En av konklusjonene etter studien er at den alders- og temaintegrerte institusjonen gir barna rik mulighet til fri lek (lek uten voksenstyring). Barnet velger ofte selv lekekamerater og innhold i leken. Lek inngår som en naturlig del av temaarbeidet, og det blir observert nye grupper av barn i forskjellige aldre som gjennomfører aktiviteter sammen (av forfatteren kalt fleksibel organisatorisk integrering). Institusjonen integrerer læreplanen fra både barnehagen og skolen, noe som i prosjektet omtales som den integrerte læreplanen. Begge faggruppenes kompetanse er viktig for å oppnå balanse mellom lek, læring, undervisning og omsorg. Det er både mulig og gjennomførbart å forene lek med emneundervisning i temaarbeid, og å gjennomføre ulike arbeidsformer for barna uansett alder. Forskeren identifiserer også en ”generativ arbeidsmåte” som en ny førskolelærer-/lærerrolle, der førskolelæreren lytter og arbeider med å knytte aktiviteter til hendelser i barnegruppen med utgangspunkt i dialog med barna om deres interesser, tanker, ideer og erfaringer. I dialogen stiller førskolelæreren dessuten spørsmål ved sine egne verdier i møtet med barnas verdier og behov. Ved hjelp av den generative arbeidsmåten blir barna medskapere av aktivitetene, noe de opplever som meningsfylt og motiverende.

Design

Datainnsamlingen består av fokussamtaler, fokusgruppesamtaler, intervjuer med rektor, journaler og spørreskjemaer til førskolelærerne.

Referanser

Rosenqvist, Mia Maria. (2006). Lek och skolämnen i en ny lärarroll: Temaarbete med 3-9-åringar: En aktionsforskningsstudie. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Oppdragsgiver

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond, Högskolan Dalarna og Högskolan i Gävle.