Pedagogers möte med bilderböcker i förskolan.

Forfatter
Simonsson, M.
Kilde
Linköping: Linköpings Universitet.
År
2006

Formål

Formålet er å undersøke førskolelæreres tanker og resonnementer omkring bruk av bildebøker i barnehagen. Dette tolkes i studien som grunnlaget for førskolelærernes arbeid med bøker i den daglige pedagogiske praksisen. Studien bygger på data fra en større etnografisk studie (Simonsson, 2004, "Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel").

Resultat

Resultatene berører fire temaer: 1) førskolelærerinitiert bokpraksis, det vil si at førskolelærerne organiserer aktiviteter omkring bøker på ulike vis: til lunsj, til samlinger, ved høytlesing for mer enn ett barn og besøk på biblioteket, 2) bildebokens betydning i barnehagene: bøker er en del av barnekulturen og barnas oppbygging av kulturell kapital, en kilde til kunnskap og en måte å utvikle barnas konsentrasjon og fantasi på, 3) tilgang til bøker: det finnes ytre rammer som kan virke begrensende, på samme måte som førskolelærernes manglende kompetanse på området også begrenser tilgangen til bøker og 4) førskolelærernes rolle: førskolelærerne bruker ulike strategier til innkjøp og lån av bøker og holder øye med barnas boklån, men det er også de som introduserer barna til nye bøker og fungerer som rollemodeller i kraft av den måten de bruker bøker på i dagliglivet. Den samlede konklusjonen er at førskolelærere regner bøker for å være en viktig del av barnehagen, og at barna ved hjelp av de felles aktivitetene knyttet til bøker, blir innlemmet i en skriftspråkkultur. Det betyr at bøkene blir tolket som et viktig verktøy som førskolelærerne kan bruke til å realisere "den gode barndommen".

Design

Dataene består hovedsakelig av fokusgruppeintervjuer med førskolelærere og i mindre grad av observasjonsmateriale. Dataene er samlet inn fra to barnehager med deltakelse av i alt åtte førskolelærere og 52 barn mellom tre og fem år.

Referanser

Simonsson, M. (2006). Pedagogers möte med bilderböcker i förskolan. Linköping: Linköpings Universitet.

Oppdragsgiver

Det Svenske Vetenskapsråd