Föräldraidentiteter i livsberättelser.

Forfatter
Karlsson, M.
Kilde
-Acta Universitatis Upsaliensis-
År
2006

Formål

Avhandlingens overordnede formål er å bidra til økt forståelse av foreldres forhold til barnehagene ved å analysere foreldres livshistorier. Avhandlingen dekker tre undersøkelsesspørsmål: 1) "Hvilke foreldreidentiteter trer frem i foreldrenes fortellinger om møtet med og forholdet til barnehagen/personalet?" 2) "Hvilke fortolkninger av barnehager, personale, andre foreldre, barn og barndom skaper vilkårene for disse foreldreidentitetene?" 3) "Hvordan bidrar disse foreldreidentitetene til å forstå forholdet mellom foreldre og barnehager som en del av sosialt og kulturelt situerte og strukturerte samfunnsmessige prosesser?"

Resultat

Overordnet konkluderer studien med at forholdet mellom foreldre og barnehage må forstås dynamisk, det vil si at når samfunnet endrer seg, endres også relasjonen mellom disse to. De dominerende diskursene i dagens barnehage er 1.) amatør–ekspert, der barnehagepersonalet blir betraktet som eksperter og foreldrene som amatører, 2.) samarbeidende parter der foreldre og personale oppfattes som likeverdige (men som kritiseres for å overse maktstrukturene) og 3.) leverandør–mottaker der barnehagen settes inn i en forbrukerdiskurs med foreldrene som innkjøpsbevisste handlende. Resultatene viser at det i dominerende diskurser om forholdet mellom foreldre og barnehagen er tendens til å tolke foreldre som en homogen gruppe og dermed skjule forskjeller som kjønn, sosial klasse, etnisitet og alder. Dermed skjules også de forskjellige fortolkningene av barn og barndom, aktuelle strukturer og disses innvirkning på forholdet mellom foreldre og barnehagen. Til syvende og sist betyr det at det ikke går klart frem at førskolelærere og foreldre har et felles ansvar når det gjelder institusjonaliseringen av barndommen.

Design

Seks foreldre ble intervjuet med utgangspunkt i tematiske livshistoriesamtaler. Livshistoriene ble analysert med utgangspunkt i diskurser vedrørende forholdet mellom foreldre og barnehage.

Referanser

Karlsson, M. (2006). Föräldraidentiteter i livsberättelser. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.