Det var en gang et sykehus: Eller kommer det an på størrelsen? Evaluering av oppstarten av barnehagen Sophies Hage.

Forfattere
Gulbrandsen, Å.; Moser
T.; Pettersvold, M; Vintervold, A. L.
Kilde
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.
År
2006

Formål

Formålet med evalueringsprosjektet er å gi byråd, personale og foreldre en statusoversikt over oppstartsfasen i barnehagen Sophies Hage med plass til over 400 barn. De overordnede spørsmålene i evalueringen er: 1) "Hvordan arter oppstarten seg i en uvanlig stor barnehage for personalet, foreldrene og barna?" 2) "I hvilken grad finner barn (og foreldre) seg til rette i en så stor barnehage? Er det forsvarlig?" 3) "Er det mulig å identifisere pedagogiske konsekvenser av rommets størrelse og utforming?" 4) "Kan det identifiseres spesifikke sammenhenger mellom oppstartsprosessen og det fysiske rommets størrelse og utforming?" 5) "Hvilken betydning har personalgruppestørrelsen og det faktum at personalet og barnehagen som helhet er nye og ikke har noen felles historie i forhold til den pedagogiske hverdagen?" 6) "I hvilken grad lykkes det personalet å dra nytte av rommenes muligheter?" 7) "I hvilken grad lykkes det barnehagen å utnytte det store barnehagepersonalet med forskjellige kunnskaper og erfaringer som er samlet på ett sted?"

Resultat

Evalueringen viser hovedsakelig en vellykket oppstart av barnehagen Sophies Hage. Generelt kan det slås fast at barnehagens fysiske størrelse verken hadde store positive eller store negative virkninger. Rommenes muligheter ble imidlertid kun delvis utnyttet i det pedagogiske arbeidet. Både personalet og foreldrene gav uttrykk for at oppstarten foregikk på en tilfredsstillende måte. Flertallet av foreldrene er fornøyd med barnehagens arbeid i forhold til barnas trivsel, samarbeidet med personalet og personalets omsorg og arbeidsinnsats. Den generelle konklusjonen er at personalets kompetanse og innsats har vært den avgjørende suksessfaktoren for oppstarten av Sophies Hage. Det blir imidlertid også påpekt at Sophies Hage i kraft av sitt spesielle fysiske miljø og sin størrelse åpner for en rekke pedagogiske muligheter som ikke er utnyttet fullt ut.

Design

Evalueringsprosjektet ble gjennomført i perioden oktober 2005 til april 2006. Datagrunnlaget er logger, brev, dokumentasjonsskjemaer fra foreldresamtaler, individuelle registreringsskjemaer og spørreskjemaer utfylt av foreldrene. I tillegg ble det gjennomført observasjoner (en hel observasjonsdag i hver av de seks avdelingene) og et fokusgruppeintervju med personalet i de seks avdelingene.

Referanser

Gulbrandsen, Å.; Moser, T.; Pettersvold, M.; Vintervold, A. L. (2006). Det var en gang et sykehus: Eller kommer det an på størrelsen? Evaluering av oppstarten av barnehagen Sophies Hage. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Oppdragsgiver

Oslo kommunes Byrådsavdeling for barn og utdanning