Språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna: en studie av variasjon og sammenhenger

Forfatter
Stangeland, E. B.
Kilde
Universitetet i Stavanger
År
2018

Formål

Formålet med denne avhandlingen er å bygge kunnskap om språk, lek og sosial kompetanse i tidlig alder for å komme nærmere en forståelse av hvordan variasjon og sammenhenger mellom disse områdene uttrykkes i normalpopulasjonen. I studiens formål ligger og et ønske om å vinne kunnskap som kan bidra til økt bevissthet rundt de yngste barna i barnehagen. I tillegg ser avhandlingen på læringsmulighetene til barna som i tidlig alder har svakere språklig mestring enn sine jevnaldrende som kan komme til å streve senere dersom det ikke blir iverksatt språkfremmende tiltak.

Resultat

Det ble funnet at det er en relasjon mellom småbarns funksjonsevne i lek og deres språkferdigheter, men at småbarnas funksjonsevne i lek har sterkere sammenheng med deres sosiale kompetanse enn med deres språklige ferdigheter. Denne studien bidrar med kunnskap til feltet på følgende måter: (1) det er variasjon i barnas deltakelse i lek og språkaktiviteter i barnehagen, (2) språkferdigheter ser ut til å forutsi sosial funksjonsevne i både multi- og monospråklige småbarn og småbarn med lave, gjennomsnittlige og høye språkferdigheter. (3) sosial kompetanse medierer assosiasjonen mellom språkferdighet og lek rundt alderen 33 måneder.

Design

Avhandlingen består av tre studier som undersøkte både variasjon og forhold mellom språklige ferdigheter, lek og sosial kompetanse blant barn på rundt 33 måneder i en norsk barnehagekontekst. Barnehagepersonellet samlet inn data som ble kodet og strukturert ved hjelp av observasjonsmateriellene TRAS (språklige ferdigheter) og Alle med (sosiale ferdigheter). Hver observasjonsperiode varte i tre måneder. Alle observasjoner ble gjennomført i naturlige situasjoner i barnehagen, som rutinesituasjoner, lek og andre hverdagsaktiviteter.

Referanser

Stangeland, E. B. (2018). «Språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna: en studie av variasjon og sammenhenger». Doktorgradsavhandling. Universitetet i Stavanger.