Styrerblikk på foreldreundersøkelser i barnehagen

Forfatter
Larsen, A. K. & Slåtten, M. V.
År
2020

Formål

Studien tar for seg brukerundersøkelser, også kalt foreldreundersøkelser, som henvender seg til foreldre med barn i norske barnehager. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvilken påvirkning mener barnehagestyrere at foreldreundersøkelser har på ulike sider ved barnehagens virke? 2) Hvordan vurderer styrere nytten av foreldreundersøkelser i lys av sin profesjonskompetanse?

Resultat

De fleste barnehagestyrerne i undersøkelsen mener at foreldre gjennom foreldreundersøkelser skal kunne påvirke alle sider ved barnehagens innhold. Spesielt er styrerne opptatt av at foreldre skal ha mulighet til å påvirke barnehagens pedagogiske innhold. Videre fant forskerne at foreldreundersøkelser sees som et viktig redskap for å høyne kvalitet i barnehagen.

Design

Datamaterialet er hentet fra en kvantitativ undersøkelse blant 118 barnehagestyrere og kvalitative intervjuer med ti barnehagestyrere. Utvalget i begge undersøkelsene består av styrere fra ulike norske kommuner, både private og kommunale barnehager, og både kvinner og menn. Alle deltakerne ble rekruttert fra en videreutdanning i ledelse for styrere ved en høgskole i Norge.

Referanser

Larsen, A. K. & Slåtten, M. V. (2020). «Styrerblikk på foreldreundersøkelser i barnehagen». Utbildning & Lärande, 14(1):103-120.