”Vi kan inte bara utgå från barnens intresse”: Pedagogers guidning av barns intresse i förhållande till förskolans målstyrning

Forfatter
Thörner, A.
Kilde
Licentiatuppsats. Borås: Högskolan i Borås.
År
2017

Formål

Formålet er at undersøge, hvordan pædagoger ræsonnerer over og fremmer børns læring i relation til børns egne interesser. Fokus er på, (1) hvordan pædagoger guider børns deltagelse som en proces mod at fremme børnenes læring, (2) hvordan pædagoger bekræfter og varetager børns interesse til gavn for børnenes udvikling, og (3) hvordan pædagoger håndterer udfordringer, der drejer sig om respekten for børns interesse og deltagelse i relation til den politiske målstyring af dagtilbuddets indhold.

 

Resultat

Studiets analyser viser, at pædagoger ræsonnerer over og fremmer børns læring ud fra to didaktiske principper: efterfølgende guidning og lokkende modificering. Princippet om efterfølgende guidning indebærer, at pædagogerne er fleksible og lydhøre over for børnenes interesser og spørgsmål, idet de opfanger børnenes egne interesser og arbejder videre med det, børnene selv retter opmærksomhed mod. Derimod indebærer princippet om lokkende modificering, at pædagogerne lokker børnene mod den form for viden, de mener, at børnene har behov for, og at dette sker ud fra forestillinger om, hvilke interesser børnene har. Herved modificerer pædagogerne det, børnene interesserer sig for, og tilpasser det til dagtilbuddets læringsmål. Ifølge forfatteren betyder det bl.a., at pædagogerne bliver mindre fleksible i forhold til børnene og deres interesser. Forfatteren finder, at begge principper er en del af dagtilbuddets hverdag, idet pædagogernes måder at guide børnene på i hverdagen overlapper hinanden.

Studiet viser, at børnene både styres af pædagogerne og får indflydelse på hverdagens aktiviteter i dagtilbuddet. Ifølge forfatteren synliggør studiets resultater også, at pædagogerne forsøger at balancere mellem prioriteret indhold i hverdagen, som er styret af de pædagogiske læringsmål, og børnenes egne interesser. Pædagogernes fokus skifter så at sige mellem det enkelte barn og den politiske målstyring med hensyn til dagtilbuddets indhold. Studiet viser også, at pædagogerne håndterer de forskellige udfordringer, der opstår i bestræbelsen på at bekræfte børnenes egne interesser i relation til læringsmålene, ved at forsøge at skabe et møde mellem børnene og læringsmålene. Ifølge forfatteren sker dette på forskellige måder, f.eks. ved at slå bro over kulturelt forankrede strukturelle vanskeligheder, at forme seriøse men lystfyldte læringsmiljøer, at guide børnene ved hjælp af fiktion og at forene og adskille viden af forskellig karakter. Dertil handler udfordringerne om, at pædagogerne må balancere mellem børnenes mange forskellige interesser.

Design

Studiets empiriske fundament består af 54 dages feltarbejde i to dagtilbud (förskolor) med børn i alderen 2½-5 år. I alt 47 børn og 15 pædagoger (förskollärare, barnskötare, grundlärare og förskolechef) deltog. Forfatteren har observeret forskellige hverdagsaktiviteter og samspil mellem børn og pædagoger, der omhandler sprog, matematik, naturvidenskab og teknik. Det empiriske materiale består af observationer og feltnoter, videoobservationer samt samtaler og interviews med de deltagende pædagoger. Analysen tager afsæt i sociokulturelle perspektiver og Barbara Rogoffs begrebsapparat om guidet deltagelse (guided participation).

Referencer

Thörner, A. (2017). ”Vi kan inte bara utgå från barnens intresse”: Pedagogers guidning av barns intresse i förhållande till förskolans målstyrning. Licentiatuppsats. Borås: Högskolan i Borås.