A Critical Analysis of Concepts Associated with Sustainability in Early Childhood Curriculum Frameworks Across Five National Contexts

Forfatter
Weldemariam, K., Boyd, D., Hirst, N., Sageidet, B. M., Browder, J. K., Grogan, L., & Hughes, F.
Kilde
International Journal of Early Childhood, 49(3), 333–351.
År
2017

Formål

Formålet er at undersøge, om og hvordan opfattelser af bæredygtighed (sustainability) optræder i fem aktuelle læreplaner for dagtilbud (early childhood curricula). Dette gøres ved at sammenligne nationale læreplaner fra Australien, England, Norge, Sverige og USA.

Resultat

Overordnet set viser dokumentanalysen, at forestillinger om bæredygtighed er mere
implicit til stede end eksplicit beskrevet i de fleste af de undersøgte læreplaner, og at alle fem læreplaner primært er baseret på en børnecentreret, sociokulturel tilgang med afsæt i socialkonstruktivistiske og piagetianske udviklingsteorier.

Forfatterne finder, at den norske læreplan, som én af de eneste, eksplicit refererer til bæredygtighed, idet den bl.a. beskriver, at dagtilbuddet har en vigtig opgave med at fremme værdier, holdninger og praksis for mere bæredygtige samfund, og at dagtilbuddet skal bidrage til, at børnene kan forstå, at deres handlinger i dag har konsekvenser for fremtiden. Selv om den svenske læreplan ikke eksplicit fremhæver bæredygtighed, finder forfatterne, at de to skandinaviske læreplaner begge indeholder tydelige træk fra en stærk naturorienteret, udendørspædagogisk tradition og en miljøfokuseret tilgang. Ifølge forfatterne anerkender således både den norske og den svenske læreplan vigtigheden af udendørs læringsmiljøer ved at stille lovmæssige krav om, at børn skal forbindes til deres naturlige miljø, og at børn skal bidrage til en bæredygtig fremtid. Hvad angår synet på børn, finder forfatterne, at den svenske læreplan kommer tættest på at skildre børn som verdensborgere, der opfordres til at blive aktive forandringsagenter. Analysen viser også, at selv om de to skandinaviske læreplaner begge nævner sammenkoblinger mellem mennesker og miljø, synes de at mangle anerkendelse af gensidigheden i forholdet. Forfatterne konkluderer, at læreplanerne generelt set i højere grad bør fremstille børn som ”politiske agenter”, der er i stand til at ændre verden ved at deltage som aktive borgere.

Design

Studiet er et komparativt dokumentstudie, hvor datamaterialet består af fem nationale læreplaner, herunder den norske Rammeplan for barnehagen (2017) og den svenske Läroplan för förskolan (Lpfö 1998, 2016). De enkelte forfattere gennemgår hver især én af de fem nationale læreplaner for passager, hvor der enten eksplicit eller implicit refereres til bæredygtighed, og sammenligner derefter, hvordan de forskellige lande konceptualiserer bæredygtighed. I analysen er valgt en posthumanistisk forståelsesramme kombineret med critical inquiry-metoden. Analysen tager udgangspunkt i fire identificerede temaer: (1) tilstedeværelse af bæredygtighed, (2) børnesyn, (3) forholdet mellem menneske og miljø, og (4) filosofisk og teoretisk understøttelse.

Referencer

Weldemariam, K., Boyd, D., Hirst, N., Sageidet, B. M., Browder, J. K., Grogan, L., & Hughes, F. (2017). A Critical Analysis of Concepts Associated with Sustainability in Early Childhood Curriculum Frameworks Across Five National Contexts. International Journal of Early Childhood, 49(3), 333–351.