Allegiance and knowledge levels of professionals working with early intensive behavioural intervention in autism

Forfatter
Långh, U., Hammar, M., Klintwall, L., & Bölte, S.
Kilde
Early Intervention in Psychiatry, 11(5), 444-450.
År
2017

Formål

Formålet med studiet er at undersøge forskellige informantgruppers viden om og troskab mod EIBI, Early Intensive Behavioural Intervention, som er en metode til at arbejde med børns adfærd og færdigheder målrettet børn med autismespektrumforstyrrelse. Studiet fokuserer på fem forskellige informantgrupper: dagtilbudsansatte, som udfører EIBI under supervision (supervised preschool staff conducting EIBI), dagtilbudsansatte, som ikke udfører EIBI (unsupervised preschool staff not conducting EIBI), eksperter i adfærdsterapi (behaviour modification experts), skoleansatte (school staff) og forældre til børn med autismespektrumforstyrrelse.

Resultat

Resultaterne viser, at dagtilbudsansatte, som udfører EIBI og modtager supervision, har en større formel viden om EIBI end dagtilbudsansatte, som ikke er involveret i et EIBI-program. Der er dog ikke forskel på de to gruppers troskab mod EIBI-konceptet, hvilket ifølge forfatterne indikerer, at supervision øger de ansattes viden, men ikke i nævneværdig grad deres troskab. Yderligere ses det, at dagtilbudsansatte, som udfører EIBI, har mindre viden og udviser en lavere grad af troskab mod EIBI sammenlignet med eksperter i adfærdsterapi. Ifølge forfatterne peger resultaterne for de dagtilbudsansattes viden om EIBI generelt på, at viden om de basale ABA-principper (Applied Behaviour Analysis, på dansk: anvendt adfærdsanalyse), som anvendes i EIBI, ikke er udbredt blandt dagtilbudspersonale.

Design

I alt 294 informanter indgår i undersøgelsen, heraf 33 dagtilbudsansatte, som udfører EIBI under supervision, 26 dagtilbudsansatte, som ikke udfører EIBI, 60 eksperter i adfærdsterapi, 25 skoleansatte og 150 forældre til børn med autismespektrumforstyrrelse. Det empiriske materiale består af spørgeskemabesvarelser, som analyseres statistisk.

Referencer

Långh, U., Hammar, M., Klintwall, L., & Bölte, S. (2017). Allegiance and knowledge levels of professionals working with early intensive behavioural intervention in autism. Early Intervention in Psychiatry, 11(5), 444-450.

Opdragsgiver

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm og Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden. Sven Bölte modtog støtte fra Vetenskapsrådet.