Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie

Forfatter
Gujord, A. K. H., Neteland, R., Selås, M.
Kilde
NOA: norsk som andrespråk, 34(1/2):93-127.
År
2018

Formål

Undersøgelsen studerer den norsksprogede udvikling inden for ordforråd, morfologi og syntaks hos to flersprogede børn, der begyndte at lære norsk i børnehaven. Et af formålene er at fremskaffe empirisk baseret viden om, hvordan grammatik i andetsproget, i dette tilfælde norsk, vokser frem hos denne gruppe sprogindlærere. Et andet mål er at undersøge, hvilke metoder der egner sig til at opfange udviklingen af ordforråd og grammatik hos så små børn. Forskningsspørgsmålet er: Hvordan foregår sprogindlæringen hos børn, der lærer flere sprog med forskelligt opstartspunkt?

Resultat

Resultaterne indikerer, at selv om børn begynder at lære et andetsprog, længe før de er tre år, vil udviklingen af andetsproget være anderledes end udviklingen af førstesproget. De to børn, der blev observeret, udviklede deres norske sprog inden for alle de områder, der blev undersøgt i den periode, de blev observeret (selv om børnene havde individuel variation i læringstempo og læringsomfang). Resultaterne tyder på, at man kan se en effekt af forsinket sprogindlæringsstart, og at børn, der først møder norsk, når de starter i børnehaven, er andetsprogstilegnere af norsk. Forfatterne understreger, at selv om børnene møder norsk tidligt, har de brug for opfølgning og tilrettelæggelse for at lære andetsproget bedst muligt. De mener, at blandingen af kvalitative og kvantitative analyser af dataene gav god indsigt i, hvordan flersprogede børn udvikler majoritetssproget.

Design

Et longitudinelt casestudie er anvendt for at studere den norsksprogede udvikling hos to flersprogede børnehavebørn. Forskerne har analyseret syntaktiske, morfologiske og leksikale træk i børns sprog ved tre forskellige målepunkter i en periode på 2 1/2 år, fra børnene var omkring 3 til 5 år gamle. Datamaterialet blev indsamlet som en del af det større projekt, Barns språk. Språk- og dialektkontakt i den moderne barnehagen. Studiet er både deskriptivt og undersøgende, hvor forfatterne har brugt et udvalg af sproganalyser, både kvantitative og kvalitative, for at kunne identificere gode udviklingsmål.

Referencer

Gujord, A. K. H., Neteland, R., Selås, M. (2018). "Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie". NOA: norsk som andrespråk, 34(1/2):93-127.