Dialoger om Kvalitet: Hvordan viden om kvalitet udveksles, forstås og styres i to kommuners organisering af daginstitutionsområdet

Forfatter
Kampmann, N. E. S., Pors, A. S., Trangbæk, L., Kampmann, J.
Kilde
Forskningsrapport. Københavns Professionshøjskole.
År
2019

Formål

Forskningsprojektet har undersøgt, hvordan viden om kvalitet udveksles, forstås og styres i den kommunale organisering af to børnehaver. Målet er at få et nuanceret billede frem af forskellige forståelser af indholdet i begrebet kvalitet, og hvordan de forskellige aktører samarbejder om kvalitet i børnehaven på mere eller mindre meningsfulde måder. Undersøgelsens fokus er at beskrive forskellige indfaldsvinkler på sameksisterende, men forskellige forestillinger om, hvordan aktørerne "bør" evaluere, dokumentere og illustrere kvaliteten, samt hvordan denne viden bruges i organisationen. Forskningsspørgsmålet er: Hvilke dialog- og udvekslingsprocesser, forståelser og begrundelser for forvaltningen gør sig gældende i samarbejdet om kvalitet i to kommunale organiseringer af børnehaveområdet? Derudover har projektet formuleret fire arbejdsspørgsmål: a) Hvordan udveksles viden om kvalitet på tværs af børnehaver og forvaltninger? b) Hvad forstår aktørerne ved kvalitet i børnehaver? c) Hvilke ledelsesambitioner danner rammen for arbejdet med kvalitet? d) Hvilket kritisk-konstruktivt input til samarbejdet om kvalitet i børnehaven kan rejses med baggrund i analysen?

Resultat

Et gennemgående træk i de to kommuner er, at der eksisterer en høj grad af uklarhed om, hvilke kvalitetskriterier det pædagogiske arbejde styres og evalueres i forhold til. Dette fører til en høj grad af kompleksitet i dialogerne om kvalitet. De forskellige begrundelser for, hvad kvalitet er, er derfor nogle gange i strid med hinanden. Andre gange kobles de sammen i strategisk forening, og enkelte gange dukker de op som parallelle krav i arbejdet med dokumentation, data og evaluering. I denne organisatoriske kompleksitet arbejdes der på tværs af niveauer med at oversætte, forklare og sortere information om kvalitet, så informationen kan fungere som beslutningsgrundlag og omsættes til pædagogisk praksis.

Design

Undersøgelsen er et casestudie baseret på interviews med pædagoger, institutionsledere, pædagogiske konsulenter, forvaltningschefer og børnehaveledere i to danske kommuner om deres oplevelser og opfattelser af samarbejdet om kvalitet i kommunen. Desuden analyseres flere kommunale og nationale politiske dokumenter.

Referencer

Kampmann, N. E., Pors, A. S., Trangbæk, L. & Kampmann, J. (2019). «Dialoger om Kvalitet: Hvordan viden om kvalitet udveksles, forstås og styres i to kommuners organisering af daginstitutionsområdet». Forskningsrapport. Københavns Professionshøjskole.

Opdragsgiver

BUPLs forskningspulje, Danmark.