Pædagogens rolle og betydning for trivsel i børnehaven: Børneinformerede perspektiver på professionelle voksne

Forfatter
Koch, A. B.
Kilde
Nordic Studies in Education 36, 193-210.
År
2016
ISBN
27434821

Formål

Formålet er at undersøge en gruppe børns oplevelser med og syn på konkrete medarbejdere (fx pædagoger og pædagogmedhjælpere) i deres dagtilbud, kort tid efter at de har forladt dagtilbuddet. Det undersøges, hvad børnene tænker om medarbejderne og de roller, de indtager. Det undersøges også, hvilken betydning medarbejderes valg af rolle kan få for børns oplevelse af trivsel.

Resultat

I første delanalyse fandt forfatteren fire kategorier af medarbejdere: den hyggevoksne, ordensmagten, læremesteren og legekammeraten. Ifølge forfatteren er den hyggevoksne en varm, kærlig, anerkendende og opmærksom voksen, som børnene opsøger, når de er triste, utrygge eller bange. Den hyggevoksne tilbyder følgeskab og tryghed. Ordensmagten repræsenterer magten i børnehaven, sætter struktur på hverdagsgøremål, overvåger hverdagslivet, har fokus på lovovertrædelser og bidrager til retfærdige løsninger. Læremesteren er en spændende voksen, der finder på nye aktiviteter, er kreativ og god til at motivere børnene. Læremesteren planlægger typisk pædagogiske forløb og sætter særlige aktiviteter i gang. Legekammeraten er en voksen, der er sjov og spontan i sine handlinger, og som finder på noget, der er skørt og atypisk. Legekammeraten bliver ofte betegnet som børnenes yndlingsvoksne.

I anden delanalyse placeres de fire voksentyper ift. leg, omsorg, respons og anvisning. Legekammeraten leger som næsten jævnbyrdig deltager i børnenes egne lege, mens læremesteren igangsætter lege og aktiviteter ud fra didaktiske overvejelser. Den hyggevoksne yder direkte omsorg for barnet, mens ordensmagten i højere grad yder omsorg ved at forebygge problemer, løse konflikter og sørge for retfærdighed. Den hyggevoksne responderer på børnenes umiddelbare behov for tryghed og nærhed, mens legekammeraten responderer på børnenes legeinitiativer. Læremesteren og ordensmagten er begge optaget af anvisning, organisering og styring.

I tredje delanalyse undersøges det, hvilken betydning medarbejderroller har for børnenes oplevelse af trivsel. Forfatteren fokuserer særligt på glæde, som omhandler direkte trivsel, tilfredshed, som omhandler indirekte trivsel, velvære, som omhandler den oplevede trivsel nu og her, og velfærd, som omhandler det at have det godt og trives på sin videre færd ud i livet. Resultaterne viser, at legekammeraten og læremesteren skaber direkte trivsel og glæde i børnehaven. Den hyggevoksne og ordensmagten arbejder for trivsel på et mere indirekte plan. De holder øje med tegn på mistrivsel, som de søger at afhjælpe. Legekammeraten og den hyggevoksne arbejder for trivsel i et velvære-perspektiv, idet de vægter børns trivsel og glædesoplevelser her og nu. Læremesteren og ordensmagten arbejder for trivsel i et velfærds-perspektiv ved at styre efter nogle fastlagte kompetencer, som barnet kan bruge i fremtiden.

Design

Datamaterialet består af semistrukturerede interviews med 11 6-årige børn om deres oplevelser med medarbejdere i tre dagtilbud. Børnene mødtes med forskeren gennem to måneder og besøgte i små grupper deres tidligere dagtilbud, som de havde forladt tre måneder forinden. Under besøget fik børnene til opgave at tage billeder af steder, hvor de havde lavet noget sammen med medarbejderne. Børnene fortalte efterfølgende historier om medarbejderne, mens de viste deres billeder. Datamaterialet består også af et gruppeinterview, hvor samtlige 11 børn deltog i en fælles snak om medarbejderne i deres gamle dagtilbud. Data blev analyseret ud fra en narrativ tilgang.

Referencer

Koch, A. B. (2016). Pædagogens rolle og betydning for trivsel i børnehaven: Børneinformerede perspektiver på professionelle voksne. Nordic Studies in Education 36, 193-210.

Opdragsgiver

Uoplyst