Sammenhengen mellom barns deltakelse i norske barnehager og utviklingen av språk og atferd i tidlig barndom. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Forfattere
Lekhal, R.
Vaage, W.M.
Schjølberg, S.
Kilde
I: S. Holmseth (red.), Utdanning 2013 – fra barnehage til doktorgrad (pp. 35-56). Oslo: Statistisk sentralbyrå
År
2013

Formål

Formålet med studiet er at belyse sammenhængen mellem børnenes sproglige udvikling og adfærd og den type af pasning, børnene tilbydes. Det vil sige, om børnene tilbydes pasning i daginstitution (barnehagene) eller i hjemmet.

Resultat

Studiet belyser nogle af de potentielle fordele, der kan være ved, at børn passes i norske daginstitutioner (barnehagene). Studiet konkluderer overordnet, at norske daginstitutioner har en positiv effekt på børns sproglige kommunikationskompetencer. Studiet efterspørger mere forskning, der undersøger daginstitutioners bidrag til børnenes sproglige- og adfærdsmæssige udvikling. Studiets resultater viser, at børn, som er i daginstitution i alderen 1½-3 år, har lavere forekomst af forsinket sproglig udvikling end børn, der passes hjemme i samme periode. Derudover viser resultaterne, at der ikke er en signifikant sammenhæng mellem adfærdsproblemer ved treårsalderen og alderen, hvor barnet starter i daginstitution. Der er heller ikke en signifikant sammenhæng mellem typen af dagtilbud og andelen af børn med adfærdsproblemer. Køn viste sig at have en betydning, idet flere drenge end piger havde forsinket sprogudvikling. Med hensyn til adfærdsproblemer scorede drengene højere på udadreagerende adfærd, mens emotionelle problemer var hyppigere blandt pigerne.

Design

Studiet er et længdesnitsstudie foretaget i perioden 1999-2008 blandt mødre til børn i alderen 1½-3 år. Studiets datagrundlag udgøres af spørgeskemaundersøgelser, der er hentet fra en omfattende befolkningsundersøgelse, ”Den norske mor og barn-undersøkelsen” (MoBa). I alt deltog 41.730 mødre i undersøgelsen hen over de ni år, rekrutteringen varede. 19.919 børn udgør grundlaget for resultaterne af spørgsmålene vedrørende børnenes sproglige udvikling, og 73.068 børn udgør grundlaget for resultaterne af spørgsmålene vedrørende børnenes adfærd. Det empiriske materiale analyseres statistisk med hhv. logistisk regressionsmodel og lineær regressionsmodel.

Referencer

Lekhal, R., Vaage, W.M. & Schjølberg, S. (2013). Sammenhengen mellom barns deltakelse i norske barnehager og utviklingen av språk og atferd i tidlig barndom. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. In S. Holmseth (red.), Utdanning 2013 – fra barnehage til doktorgrad (pp. 35-56). Oslo: Statistisk sentralbyrå

Opdragsgiver

Uoplyst