Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage.

Forfattere
Sandseter, E.B.
Sando, O.J.
Pareliussen, I.
Egset, C.K.
Kilde
Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning (DMMH)
År
2013

Formål

Studiets formål er at kortlægge omfanget af ulykker og skader i norske daginstitutioner (barnehagen) i kalenderåret 2012. Studiet kortlægger alvorlighedsgraden, ulykkes- og skadehåndteringen, rutiner for registrering og opfølgning på ulykker og skader samt oplæring i skade- og ulykkesforebyggende arbejde i daginstitutioner.

Resultat

Studiet viser, at der forekommer relativt få skader i norske daginstitutioner, når der ses på antal skader per barn i 2012. Desuden er de fleste af skaderne mindre alvorlige skader, der ikke behøver videre opfølgning. Der er meget få alvorlige skader (karakteriseret ved at kunne give varige mén eller i værste fald forårsage dødsfald), og der er ikke beskrevet skader med dødelig udgang i materialet for 2012. Skader, der kræver opfølgning, sker oftere udendørs og drejer sig i de fleste tilfælde om knoglebrud eller hjernerystelser opstået ved fald eller sammenstød. Beskrivelserne af disse ulykker tyder på, at de fleste af skaderne sker ved hændelige uheld. Flere af de interviewede ledere i daginstitutionerne giver samtidig udtryk for, at skader som følge af hændelige uheld er vanskelige at gardere sig imod, hvis børnene stadig skal have mulighed for at bevæge og udfolde sig. Studiet finder, at norske drenge i daginstitutioner er mere udsat for småskader end piger, men der er ingen kønsforskelle i de middelalvorlige og mere alvorlige skader. Dette resultat askiller sig fra både danske og svenske undersøgelser, hvor der findes en overrepræsentation af skader blandt drenge. Der er ingen forskel mellem aldersgrupper i forekomsten af skader uanset alvorsgraden. Der forekommer flere skader, som behandles af personale, eller som behandles med simpel førstehjælp fra læge eller tandlæge, i små daginstitutioner end i mellemstore og store. Mange daginstitutioner foretager oplæring og træning af personalet i forebyggelse og håndtering af ulykker og skader. De fleste har også en beredskabsplan samt etableret rutiner for håndtering, registrering og opfølgning i forbindelse med ulykker og skader. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at daginstitutionerne oplever, at sikkerheden i høj grad er varetaget. Samtidig oplever daginstitutionerne et øget pres fra omverdenen, der efterspørger et endnu større fokus på sikkerhed, hvilket betyder, at forskellige udendørslege som at klatre i træer og lege nær vand ikke gennemføres.

Design

Kortlægningsdata er indsamlet fra i alt 1.693 norske daginstitutioner ved hjælp af elektroniske spørgeskemaer. Spørgsmålene i spørgeskemaet angår baggrundsinformation om daginstitutionerne samt skader, omfang og rutiner relateret hertil. Derudover er der foretaget kvalitative telefoninterviews med ledere af 20 tilfældigt udvalgte daginstitutioner for at få uddybende kendskab til, hvordan daginstitutionerne arbejder med ulykkes- og skadehåndtering, ulykkesforebyggelse og deres rutiner for registrering og opfølgning af ulykker og skader. Den kvantitative analyse består hovedsageligt af deskriptive analyser af forskellige grupper af data.

Referencer

Sandseter, E.B., Sando, O.J., Pareliussen, I. & Egset, C.K. (2013). Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning (DMMH)

Opdragsgiver

Utdanningsdirektoratet (Norge)