Participation and Gender in Circle-Time Situations in Preschool.

Forfattere
Emilson, A.
Johansson, E.
Kilde
International Journal of Early Years Education, 21 (1), 56-69.
År
2013

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvilke faktorer der er afgørende for svenske og norske børns deltagelsesmåder og muligheder ved samlinger i daginstitutioner, samt hvilken rolle deres køn spiller i den forbindelse. Studiet undersøger, hvordan børns deltagelse formidles til hhv. drenge og piger, og hvilke kønsrelaterede mønstre der opstår i voksen-barn-interaktioner ved samlinger.

Resultat

Studiet finder, at pædagogerne lægger stor vægt på og værdi i samlingsstunderne, der ses som vigtige for styrkelsen af kollektivet. Studiet finder, at der samtidig eksisterer en spænding mellem kollektive og individuelle behov. Studiet viser, at det enkelte barns deltagelse ved samlinger er betinget både af barnets egen villighed til at tage initiativ og af, hvorvidt pædagogen opfordrer det enkelte barn eller gruppen som helhed til aktiv deltagelse. Ved aktivt at engagere sig i den pædagogiske aktivitet (fx historiefortælling) kan børnene få indflydelse på aktiviteten, men studiet finder samtidig, at pigerne oftere tager aktivt del i og er mere trygge ved samlingerne, mens drengene omvendt indtager en mere passiv position. Studiet finder også, at selvom børnene ved samlinger forventes at deltage og opføre sig på særlige måder, så er børnene til stede på deres egne præmisser og kontrollerer selv graden af egen deltagelse. Endelig peger studiet på, at der er en tendens til, at maskulinitet udgør en norm, som femininitet vurderes og værdisættes ud fra, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at en pædagog under historiefortælling beskriver den kvindelige figur i historien som særlig dygtig, fordi hun kan køre bil, og derved implicit giver udtryk for, at det at kunne køre bil er en primært maskulin egenskab. Dog skal der tages forbehold for dette sidste resultat, da det udelukkende baserer sig på en af de undersøgte institutioner. Derudover påpeges det også, at det er svært at påvise kønsmønstre i deltagelsessamspillet mellem børn og voksne.

Design

Datamaterialet består af videoobservationer af voksen-barn-interaktioner ved samlinger i både svenske og norske daginstitutioner. Fra hvert land deltog 6 grupper for børn i alderen 1-3 år samt deres pædagoger (i alt 121 børn, heraf 56 drenge og 65 piger, samt 40 pædagoger). Hver børnegruppe blev filmet fire gange under samlinger, hvilket sammenlagt gav 48 rundkredssituationer svarende til 840 minutters videooptagelser.

Referencer

Emilson, A. & Johansson, E. (2013). Participation and Gender in Circle-Time Situations in Preschool. International Journal of Early Years Education, 21 (1), 56-69.

Opdragsgiver

Uoplyst