"Men så kan man ju också tänka!". Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan.

Forfatter
Alnervik, K.
Kilde
Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.
År
2013

Formål

Formålet med studiet er at forstå sammenhængen mellem pædagogisk dokumentation og den læring og forandring af daginstitutionen, der foregår i daginstitutioner (förskola) i Sverige, hvor pædagogisk dokumentation har været anvendt som værktøj gennem 10-15 år.

Resultat

Studiet konkluderer derfor, at det ikke er nok blot at formulere nye tanker og ideer om dokumentationsarbejdet; ideer og nye handlinger skal afprøves i praksis, så modsætninger kan opstå og komme til syne og institutionen oplever behov for at gennemføre strukturelle forandringer. Studiet viser, at pædagogisk dokumentation kan bruges som et værktøj til at forandre det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Arbejdet med pædagogisk dokumentation har i de undersøgte daginstitutioner ført til diskussioner om epistemologiske spørgsmål (dvs. måder at erkende eller forstå viden på) og ontologiske spørgsmål (dvs. hvordan noget eksisterer eller fremtræder) hos daginstitutionspersonalet. Det kan fx være diskussioner om, hvordan personalet opfatter og forstår læring og viden. Diskussionerne har ført til ændringer af daginstitutionspersonalets pædagogiske praksis, idet modsætninger i organisationen og den måde, personalet opfatter det pædagogiske arbejde på, er kommet til syne. Fx om store eller små børnegrupper fungerer bedst, og om vægten skal ligge på planlagte aktiviteter eller en udforskende tilgang. For at overkomme disse modsætninger har daginstitutionsorganiseringen over tid forandret sig på både enhedsniveau og børnegruppeniveau.

Design

Datamaterialet er baseret på et kvalitativt forskningsdesign. Det empiriske materiale er indsamlet i fire daginstitutioner, der samarbejder i et projekt (”Ljuspunktprojektet”) igangsat af Reggio Emilia Institutet, hvor pædagogisk dokumentation er et centralt element. Dataindsamlingen er startet samtidig med Ljuspunktprojektet. Data er indsamlet i forbindelse med netværksmøder, referencegruppemøder samt arbejdsmøder. Derudover er der interviewet ni projektdeltagere. Analysen falder i tre dele, hvor første del består af en deskriptiv analyse, der inddeler materialet i tre temaer (organisationsforandring, dokumentationsarbejde, organisering). Anden del af analysen analyserer empirien med udgangspunkt i Engströms virksomhedsteori, mens tredje del analyseres med udgangspunkt i Wartofskys teori om primære, sekundære og tertiære artefakter.

Referencer

Alnervik, K. (2013). "Men så kan man ju också tänka!". Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Opdragsgiver

Uoplyst