Consequences of staff composition in Norwegian kindergarten

Forfattere
Steinnes, G.S.
Haug, P.
Kilde
Nordic Early Childhood Education Research Journal, 6 (13), 1-13.
År
2013

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvordan personalesammensætningen og personalets faglige kompetencer påvirker arbejdsfordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere i norske børnehaver.

Resultat

Godt 32 % af personalet i norske børnehaver er uddannede børnehavepædagoger. Resten af personalet består af pædagogmedhjælpere uden formel pædagogisk baggrund. Studiet konkluderer, at der er en begrænset arbejdsfordeling i børnehaver mellem medhjælpere og pædagoger. Respondentgrupperne svarer begge, at lederansvar og specifikke pædagogiske aktiviteter varetages af børnehavepædagoger, mens øvrige aktiviteter varetages lige meget af hhv. børnehavepædagoger og -medhjælpere. Dette svarer til den faktiske fordeling af arbejdsopgaverne, hvor begge respondentgrupper svarer, at pædagogerne er mere engagerede i pædagogisk ledelsesansvar samt specifikke og klart definerede pædagogiske aktiviteter, mens begge personalegrupper i lige stort omfang udfører øvrige aktiviteter. På spørgsmålet om, hvilke kompetenceområder der er de vigtigste for børnehavepersonalet, svarer begge respondentgrupper, at generelle kompetencer og personlige egenskaber er vigtigere end fagspecifikke kompetencer erhvervet gennem formel uddannelse. Børnehavepædagoger vurderer betydningen af praktiske færdigheder lavere end medhjælpere, mens de to grupper vurderer betydningen af faglig viden lige højt. I studiet forklares den begrænsede arbejdsdeling ud fra en teoretisk model, rammefaktormodellen, der belyser vilkårene i børnehaven ud fra hhv. lovgivning, læreplaner og ressourcer. Studiet konkluderer, at de etablerede børnehavetraditioner, stærke praktiske strukturer samt svage faglige kompetencer hos børnehavepædagogerne bevirker en mangel på arbejdsdeling mellem de to medarbejderkategorier.

Design

Studiet er baseret på en repræsentativ survey-undersøgelse af alle norske børnehaver. Surveyen er udført som en del af det nationale forskningsprojekt MAFAL (Mastering the role as kindergarten teacher in a field dominated by laymen). Spørgeskemaet er udsendt til børnehaveledere i 1.000 tilfældigt udvalgte børnehaver i foråret 2009. Lederne blev bedt om at tilbagesende mindst en spørgeskemabesvarelse (og højst tre) fra hver af medarbejdergrupperne af børnehavepædagoger og -medhjælpere. Svarprocenten var på 59. Besvarelser fra i alt 1.357 medhjælpere og 998 uddannede børnehavepædagoger anvendes i studiet.

Referencer

Steinnes, G.S. & Haug, P. (2013). Consequences of staff composition in Norwegian kindergarten. Nordic Early Childhood Education Research Journal, 6 (13), 1-13.

Opdragsgiver

Uoplyst