“Democracy, caring and competence: values perspectives in ECEC curricula in the Nordic countries.”

Forfattere
Einarsdottir, J.
Brostrøm, S.
Johannesson, E.
Purola, A.
Emilson, A.
Kilde
International Journal of Early Years Education, 23(1), 97-114.
År
2014

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvordan Nordic Early Childhood Education and Care policy rammesætter værdidannelse (values education) i dagtilbud (preschools). Studiet har især fokus på værdierne demokrati, omsorg og kompetence. Disse værdier mener forfatterne, at tidligere forskning har identificeret som vigtige i uddannelsespraksis og som dele af et nordisk ideal. Undersøgelsen er en del af et større nordisk projekt, Values education in Nordic Preschools: Basis of education of tomorrow, hvis formål er at udforske værdidannelse fra forskellige perspektiver såsom politiske niveauer, institutionelle niveauer og personlige niveauer. Dette studie undersøger på systemniveau, hvordan værdier i nationale politiske dokumenter som fx læreplaner og læreplansvejledninger (national curriculum guidelines) tjener som grundlag for den pædagogiske praksis i dagtilbud i de nordiske lande, Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island.

Resultat

Studiet viser, at de tre undersøgte værdiområder demokrati, omsorg og kompetence er indlejrede i alle de nordiske landes læreplansvejledninger på dagtilbudsområdet. På dette grundlag påpeger studiet, at de nordiske læreplansvejledninger rummer vejledning af personale på dagtilbudsområdet i at tilbyde børn et miljø, der er baseret på demokratiske principper, omsorg og kompetence, som er fremmende for børns læring. Studiet viser endvidere, at der er forskellige dimensioner og betydninger af de tre værdiområder samt forskelle i vægtningen af dem blandt de nordiske lande. Demokrati bliver set som en fundamental værdi i alle lande, men det tillægges forskellige dimensioner. For eksempel børn som værende demokratiske individer eller som nogle, der skal dannes til at blive demokratiske individer. Omsorg fremstår som opfyldelse af basale behov og forbindes med etiske og følelsesmæssige relationer mellem barnet og den voksne. Ord, der forbindes med omsorg, er især dominerende i de finske læreplansvejledninger. Kompetence er højt prioriteret i alle landes læreplansvejledninger. Kompetence fremstår som læring af socialitet og faglighed og med stor lighed i de forskellige læreplansvejledninger.

Design

Studiet er et tværkulturelt studie, hvor der fokuseres på forskelle og ligheder mellem de nordiske landes politiske dokumenter. Læreplansvejledningerne indgår som data fra alle lande. Studiet er gennemført af én forsker fra hvert af de nordiske lande. Forskerne fra hvert af de nordiske lande analyserede deres eget lands politiske dokumenter, og derefter blev deres fund sammenlignet og fortolket fælles, forskerne imellem. Studiet anvender både kvalitative og kvantitative metoder til analyse af læreplansvejledningerne. I den kvalitative analyse anvendes en tematisk analyse til at analysere og finde mønstre i det enkelte dokument såvel som på tværs af de forskellige dokumenter. Som supplement til denne analyse er en kvantitativ sprogbaseret metode (language-based) anvendt. Her gennemsøges dokumenterne systematisk for ord, der relaterer sig til værdierne demokrati, omsorg og kompetence, samt yderligere ord, der var relevante for undersøgelsens formål. For eksempel ord, der er koblet til forskellige læringsområder og til værdidannelse. Hyppigheden og antallet af de udvalgte ord i de forskellige dokumenter blev identificeret og sammenlignet på tværs af de forskellige landes dokumenter. Fundene fra analysen bliver diskuteret ud fra teoretikeren Jürgen Habermas’ systemperspektiv.

Referencer

Einarsdottir, J., Brostrøm, S., Johannesson, E., Purola, A., Emilson, A. (2014). “Democracy, caring and competence: values perspectives in ECEC curricula in the Nordic countries.”International Journal of Early Years Education, 23(1), 97-114.

Opdragsgiver

NordForsk research programme 'Education for Tomorrow'. Den finske del af studiet er desuden finansieret af Academy of Finland.