From Doing to Learning: Changed Focus during a Pre-School Learning Study Project on Organic Decomposition.

Forfattere
Ljung-Djärf, A.
Magnusson, A.
Peterson, S.
Kilde
International Journal of Science Education, 36(4), 659-676.
År
2014

Formål

Studiets formål er at undersøge, hvordan Learning Study (LS)-modellen bruges til at udvikle læring om naturvidenskabelige emner, specifikt organiske nedbrydningsprocesser (forrådnelse), i en svensk børnehave (pre-school). I LS-modellen arbejder udviklingsgruppen bestående af forskere og pædagoger sammen om at udvikle interventionen. Interventionen afprøves, og herefter evaluerer, analyserer og tilpasser gruppen interventionen, som danner udgangspunkt for en ny afprøvning. Studiet har to forskningsspørgsmål:

1) Hvilke forandringer i børnenes opfattelse af nedbrydelsesprocesser kan observeres?

2) Hvordan blev interventionen forandret i løbet af LS-processen?

Resultat

LS-projektet viste, at genstanden for læring (organiske nedbrydningsprocesser) er en kompleks proces. Det gennemsnitlige børnehavebarn havde svært ved at forstå processen, især baseret på deltagelse i en enkelt intervention. Der er en tendens til, at de børn, som deltager i de senere cyklusser, er bedre i stand til at skelne aspekter af processen af organisk nedbrydning trods deres alder og den relativt korte interventionsperiode.

Studiet henfører den bedre forståelse til de forandringer, som interventionen gennemgik i de 3 cyklusser. Forandringerne var bl.a. kendetegnet ved et større fokus på, hvad børnene skulle lære. I cyklus A blev processen introduceret som eventyrfortælling, og børnene havde derfor svært ved at identificere, hvad formålet med aktiviteten var. I cyklus C var aktiviteten tilrettelagt som en videnskabelig aktivitet. Forandringen fra A til C var ligeledes kendetegnet ved, at pædagogerne benyttede flere videnskabelige begreber i løbet af aktiviteten (fx råd og mug). Ydermere var der et større fokus på at benytte kontraster for at undersøge læringsobjektet, fx ved at vise både friske og rådne tomater samtidigt.

Design

Undersøgelsen er et interventionsstudie. Forskere og pædagoger udvikler interventionens indhold i et LS-projekt. Projektet blev gennemført i 3 cyklusser (A, B og C) med forskellige børn og pædagoger i hver cyklus. Efter hver cyklus evaluerer og analyserer forskere sammen med samtlige pædagoger den intervention, der blev udviklet og afprøvet i pågældende cyklus. Denne analyse danner baggrund for tilpasningen af interventionen i næste cyklus.

Datagrundlaget er hovedsageligt 78 interviews, der er gennemført med de deltagende børn før og efter interventionen. Børnene var i alderen 4-6 år. Børnene blev spurgt om deres kendskab til og forklaring på et bestemt naturfænomen (nedbrydning af forskellige materialer i naturen) før og efter intervention. Forklaringerne blev efterfølgende vurderet kvalitativt af forskerne ud fra en række kriterier og omsat til en kvantitativ score. Disse scorer danner udgangspunkt for at vurdere effekten af interventionen, målt som den gennemsnitlige forbedring i scoren før og efter interventionen. Derudover indgår noter fra analysemøderne mellem forskere og pædagoger for at besvare spørgsmålet om, hvordan interventionen forandrede sig fra cyklus A til C.

Referencer

Ljung-Djärf, A., Magnusson, A. & Peterson, S. (2014). ”From Doing to Learning: Changed Focus during a Pre-School Learning Study Project on Organic Decomposition”. International Journal of Science Education, 36(4), 659-676.

Opdragsgiver

ikke oplyst