“Preschool teachers’ views on competence in the context of home and preschool collaboration”.

Forfattere
Vuorinen, T.
Sandberg, A.
Sheridan, S.
Williams, P.
Kilde
Early Child Development and Care, 184(1), 149-159.
År
2014

Formål

Studiets formål er at bidrage til en bedre forståelse af forudsætningerne for samarbejde mellem daginstitution og hjem. Dette gøres ved at undersøge pædagogers (preschool teachers) syn på pædagogisk kompetence i forbindelse med forældresamarbejdet. Studiet fokuserer konkret på, i hvilke situationer pædagogerne selv oplever, at deres pædagogiske kompetencer træder frem og bliver synlige for forældrene.

Resultat

Overordnet viser studiet, at de kompetencer, som pædagogerne selv fremhæver som særligt vigtige i forbindelse med forældresamarbejde, og de kompetencer, pædagogerne oplever at forældrene efterspørger, ikke altid stemmer overens. Pædagogerne forsøger at tydeliggøre og synliggøre deres pædagogiske kompetencer i arbejdet med børns læring og konkretisere daginstitutionens formulerede læringsmål over for forældrene. Omvendt oplever pædagogerne, at forældrene lader til at vægte personlige kvaliteter højere, fx pædagogens evne til at skabe et rart og socialt miljø for barnet. Studiet viser, at pædagogerne i forbindelse med samarbejdet med forældrene primært fremhæver kompetencer af social karakter. Pædagogerne fremhæver især evnen til at etablere og opretholde kontakt, evnen til at se og møde forældrene som individer samt evnen til at kommunikere. Disse kompetencer betragtes af pædagogerne som afgørende for at opbygge en tillidsskabende og tillidsfuld relation til forældrene, der er præget af åbenhed, dialog og gensidighed. Pædagogerne fremhæver yderligere evnen til at etablere og vedligeholde gode relationer til forældrene gennem brugen af retoriske egenskaber, fx ved at formidle svære eller vanskelige beskeder på en tydelig og taktfuld måde, således at det gode forhold bevares. Både sociale og kommunikative kompetencer opfattes af pædagogerne som noget, der udvikles over tid, gennem praktisk pædagogisk erfaring. Studiet viser også, at pædagogerne bevidst søger at rette forældrenes opmærksomhed mod de professionsspecifikke kompetencer, fx ved i mødet med forældrene at fremhæve daginstitutionens aktiviteter og børnenes læring, samt hvad det enkelte barn har lavet i daginstitutionen i løbet af dagen. Disse kompetencer kan siges at være relateret til evnen til at kunne synliggøre pædagogernes opgave, og hvordan de pædagogiske aktiviteter bidrager til børnenes læring. Samtidig anser pædagogerne det som vigtigt, da de mener, at det er med til at styrke forældrenes tillid til, at deres barn har haft det godt i løbet af dage, og at pædagogerne har øje for barnet.

Design

Det empiriske datagrundlag for studiet består af semistrukturerede interview med i alt 30 svenske pædagoger (alle kvinder) fra forskellige daginstitutioner, fordelt på forskellige områder i Sverige. Udvælgelsen af pædagogerne blev foretaget af daginstitutionernes ledere, ud fra instruks fra forskerne om at udvælge de medarbejdere, som de selv anså som meget kompetente. De deltagende pædagoger havde mellem 5 og 30 års erhvervserfaring. Interviewene blev gennemført på den enkelte pædagogs arbejdsplads og havde en varighed på 1-2 timer. Alle interviewene er gemt som lydfiler og efterfølgende transskriberet. Data er analyseret ud fra grounded theory, hvilket betyder, at analysekategorierne ikke har taget udgangspunkt i en specifik teori men er udviklet ud fra de temaer og træk, som fremkommer i det empiriske data.

Referencer

Vuorinen, T., Sandberg, A., Sheridan, S. & Williams, P. (2014). “Preschool teachers’ views on competence in the context of home and preschool collaboration”. Early Child Development and Care, 184(1), 149-159.

Opdragsgiver

ikke oplyst