Kvardagslivet til barneborgarar. Ein studie av barna si deltaking i tre norske barnehager.

Forfatter
Grindheim, L.T.
Kilde
Doktorafhandling for graden philosophiae doctor. Trondheim: Norges teknisk-naturvidenskapelige universitet.
År
2014

Formål

Studiet er en artikelbaseret ph.d.-afhandling, hvor der indgår 4 artikler. Ph.d.-afhandlingen sætter fokus på børns hverdagsliv og demokrati i en dagsinstitutionskontekst og rejser spørgsmål om børn som medborgere. Det overordnede formål er at undersøge, 1) hvad der skaber mulighed for deltagelse, og hvordan børn deltager i børnefællesskaber, 2) hvordan børn forholder sig til regler og fastlagte strukturer i daginstitutioner, og 3) hvilke rammer der er for børnefællesskaber i daginstitutioner. Overordnet belyser disse spørgsmål demokratisk dannelse i daginstitutioner.

Resultat

På tværs af artiklerne viser afhandlingen, hvorledes daginstitutionernes fysiske indretning, artefakter (fx legetøj) og forventninger til børn skaber vilkår for børns deltagelse i en norsk daginstitutionskontekst. Eksempelvis peges der på, at daginstitutionens rutiner og fx inddeling af børn i grupper er et særligt vilkår. Samtidig viser afhandlingen, hvorledes børn som aktører manøvrerer i forbindelse med disse vilkår. En interessant pointe er, at planlagte aktiviteter, der forsøger at inddrage børn (fx lade børn vælge), ofte giver mindre deltagelse end børns egen leg. Det lader til, at børn er interesserede i deltagelse gennem leg. I den sammenhæng spiller alder, legetøj og børns anciennitet i børnehaven en rolle med hensyn til deres måder at indgå i børnefællesskaber på. På den ene side kan leg ses som en demokratisk dannelsesarena, på den anden side rummer den ikke altid demokratiske elementer som solidaritet og ligeværdighed. Gennem afhandlingen peger forfatteren på, at børns modstand eller vrede kan ses som et tegn på børns agentskab. At være barneborger er noget andet end at være voksenborger, i den forstand at børn er afhængige af voksne og ikke deler samme juridiske rettigheder. Samtidig er det tydeligt, at børn kan andet end voksne og er aktører i eget liv.

I den første artikel er der især fokus på børns legeaktiviteter og de måder, hvorpå deltagelse og medvirken forhandles mellem børn. Legen giver børnene erfaringer med forhandlinger om deltagelse og med, at ’barneborgerskab’ i stor udstrækning handler om børnefællesskaber, hvor børnene skaber egne mønstre for at medvirke. Den anden artikel retter blikket mod børns deltagelse i puslespilsaktiviteter. Artiklen viser, hvordan børns deltagelse i puslespilsaktiviteter kan give indsigt i demokratiske praksisser i daginstitutioner. I artiklen peges der på, at puslespilsaktiviteter bliver et fælles projekt mellem børn og kan ses som en demokratisk dannelsesarena. Den tredje artikel sætter fokus på forholdet mellem børns deltagelse og de fysiske rammer i daginstitutionen. Artiklen viser, at arkitekturen rummer en ambivalens mellem frisætning og regulering af børn. Derudover viser artiklen, hvordan børns legende modstand, fx i gemme- og fangelegssituationer, udfordrer traditionelle magtrelationer mellem børn og voksne. I artikel 4 viser analysen, hvordan vrede er en ikke anerkendt følelse mellem børn og personale. Samtidig viser studiet, at konflikter og vrede blandt børnene er almindeligt, og at børn får løst konflikter og også skaber rum for deltagelsesmåder. Forfatteren peger på, at det at løse konflikter, på baggrund af at noget opleves som uretfærdigt, udvider fællesskabet mod en højere grad af ligeværdig sameksistens.

Design

Studiet er baseret på etnografisk feltarbejde i tre forskellige daginstitutioner. Der er tale om kortere feltarbejder i perioden 2008-2012. Daginstitutionerne er valgt på baggrund af variation i den fysiske udformning samt forskellige måder at organisere daginstitutionerne på med hensyn til rum og personale- og børnegrupper. Feltarbejdet inkluderer observationer af børns hverdagsliv, herunder legeaktiviteter og kommunikation og interaktioner mellem børn og ansatte samt observationer af daginstitutionernes fysiske indretning. I daginstitution 1 er der desuden gennemført samtaler (ustrukturerede interview) med børn og ansatte. Studiet er baseret på Wengers begreber om deltagelse og reificering, Biestas demokratiforståelse og til dels Cohens begreber om deltagelse. Derudover inddrages studier om børn og demokrati.

Referencer

Grindheim, L.T. (2014). ”Kvardagslivet til barneborgarar. Ein studie av barna si deltaking i tre norske barnehager”. Doktorafhandling for graden philosophiae doctor. Trondheim: Norges teknisk-naturvidenskapelige universitet.

Opdragsgiver

ikke oplyst