”Trivsel og kvalitet i barnehagen”.

Forfattere
Lekhal, R.
Vigmostad, I.
Kilde
Oppdragsrapport nr. 6-2014. Elverum: Høgskolen i Hedmark.
År
2014

Formål

Rapportens formål er at beskrive et udviklingsarbejde i daginstitutioner (”barnehager”), som er gennemført i syv kommuner i Oppland, Norge. Det er hensigten at give et indblik i variationen af kvalitet i de udvalgte daginstitutioner, hvilket gives gennem beskrivelser af variationer på en række centrale områder knyttet til børnenes oplevelser af hverdagen i daginstitutionerne samt til børnenes sociale og sproglige udvikling. Derudover beskrives variationer i den pædagogiske praksis samt i forældrenes oplevelser af og tilfredshed med daginstitutionen og samarbejdet med de ansatte.

Resultat

Resultaterne viser, at der er en del variation i, hvordan børnene oplever deres trivsel i daginstitutionen. Størstedelen oplever, at de trives godt, mens andre ikke altid oplever at have det sådan. Ca. 20 % af børnene vurderes i nogen grad eller nogle gange at mistrives i børnehaven. Det indebærer, at de ikke altid kan lide at gå i børnehaven og føler sig udsat for drillerier af andre børn. Derudover viser resultaterne en relativt stor variation i børnenes sociale færdigheder. Mange børn vurderes at have gode sociale færdigheder og derfor fungere godt socialt, mens andre vurderes til at have ringe grad af social kompetence og derfor fungerer mindre godt socialt i børnehaven. Nogle få børn har begrænsede sociale færdigheder i en grad, der gør, at de har problemer med at deltage i kollektive aktiviteter og lege.

For sproglige færdigheder opnår 20 % af børnene den bedst mulige vurdering. Selvom de fleste har gode sproglige færdigheder, er der en række børn, der har svært ved at udtrykke sig og forstå sprog. Dette gælder for ca. 8 % af børnene. Samlet set vurderes størstedelen af børnene som værende velfungerende, men piger scorer højere på alle parametre end drenge.

De ansattes vurdering af daginstitutionernes kvalitet viser, at de fleste vurderer, at miljøet i institutionen er godt. Der er dog en relativt stor andel, ca. 12 %, af de ansatte, som er usikre eller mener, at miljøet er mindre godt. De fleste ansatte oplever også, at relationen til børnene i deres afdeling er god, samt at deres samarbejde med forældrene fungerer godt. Ca. 5 % svarer, at relationen til børnene ikke er god, og ca. 10 % vurderer, at samarbejdet med forældrene ikke er helt tilfredsstillende. Forældrenes vurdering af daginstitutionens kvalitet viser, at de fleste forældre er tilfredse med daginstitutionstilbuddet og samarbejdet med personalet. Ca. 10 % oplyser, at de mener, at samarbejdet fungerer mindre godt.

Design

Rapportens resultater baserer sig på fire spørgeskemaundersøgelser, hvor børn en kontaktpædagog og andet børnehavepersonale har besvaret en række spørgsmål, som omhandler daginstitutionens indhold og kvalitet og børns færdigheder. For eksempel måles børns trivsel (vurderes af børnene selv), social kompetence, sproglige færdigheder og adfærd (vurderes af personalet). Kvalitet forstås som proceskvalitet og måles gennem personalets opfattelse af arbejdsmiljø, relationen mellem voksne og børn og samarbejdet mellem personale og forældre. De to første kategorier vurderes af personalet, mens den sidste kategori vurderes af både personalet og forældre. Undersøgelserne blev foretaget i 2013 og omhandler børn i alderen 4-5 år. Samtlige daginstitutioner i kommunerne Gran, Østre Toten, Øystre Slidre, Ringebu og Øyer indgår i samplet, mens Lillehammer og Gausdal har deltaget med hver to daginstitutioner. 664 børn, forældre og kontaktpædagoger og 562 andre ansatte blev inviteret til at besvare skemaet. 636 børn, 494 forældre, 645 kontaktpædagoger og 473 andre ansatte har besvaret skemaet. Samtlige grupper har besvaret et elektronisk spørgeskema. Børnene har selv taget stilling til forskellige spørgsmål ved først at se og lytte til en animation, der illustrerer meningsindholdet. Siden har en person oplæst en erklæring, som barnet tager stilling til ved at klikke på et svaralternativ i form af smileys. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne analyseres ved hjælp af forskellige typer af histogrammer og signifikanstest af middelværdi.

Referencer

Lekhal, R. & Vigmostad, I. (2014): ”Trivsel og kvalitet i barnehagen”. Oppdragsrapport nr. 6-2014. Elverum: Høgskolen i Hedmark.

Opdragsgiver

Fylkesmannen i Oppland