”Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess”.

Forfattere
Børhaug, K.
Lotsberg, D.
Kilde
Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 7(13), 1-17.
År
2014

Formål

Det overordnede formål med studiet er at bidrage med viden om, i hvilket omfang pædagoger i daginstitutioner (barnehager) indgår i den samlede og overordnede ledelse af daginstitutionen. Pædagogen vil typisk være på en stue (base/avdeling), hvor der vil være mellem 9 og 18 børn og 2-3 ansatte udover pædagogen. Institutionslederen (styreren) har den øverste hierarkiske position og skal varetage både den pædagogiske, den administrative og den personalemæssige ledelse af alle ansatte i børnehaven. Derfor er det nærliggende at undersøge, om ikke pædagogerne kunne bidrage mere til den overordnede ledelse. Studiet arbejder ud fra to hovedproblemstillinger: I hvilken grad trækkes pædagogerne ind i den overordnede ledelse i samarbejde med institutionslederen? Hvor stort er det ledelsesrum, som pædagogerne har fået til ledelse af deres egen stue?

Resultat

Overordnet viser resultaterne, at pædagogerne typisk inddrages i processen med at definere overordnede mål for daginstitutionen, og de deltager ligeledes i planlægningsarbejdet mod at nå disse mål. De deltager endvidere i personalerekrutteringen og i den overordnede pædagogiske planlægning. Men pædagogerne omtaler og ser deres lederrolle primært i relation til deres ansvar for, at deres respektive stuer fagligt og bemandingsmæssigt fungerer. Til gengæld er der ikke meget, der tyder på, at institutionslederen inddrager pædagogerne i den overordnede ledelse af daginstitutionen. Pædagogerne er placeret i en hierarkisk struktur, hvor de er placeret langt fra den overordnede ledelse af institutionen. Til gengæld har de et stort ledelsesansvar for deres stue. Pædagogerne beskriver således, at de i den daglige ledelse af deres stue har fået delegeret et stort ansvar og en myndighed fra deres institutionsleder. Dette drejer sig bl.a. om at administrere det daglige arbejde sådan, at det hænger sammen, og sådan, at der skabes rum for pædagogisk arbejde. Således er tilrettelæggelse af selve kernevirksomheden i daginstitutionen i høj grad pædagogernes ansvar. Dette indebærer også den overordnede pædagogiske ledelse i dagligdagen, hvor de, indenfor nogle udstukne rammer, har ansvaret for at planlægge og organisere pædagogisk arbejde, der inkluderer udvikling af børnenes sociale kompetencer, deres motoriske udvikling og deres udvikling af sproglige kompetencer.

Design

De empiriske data er indsamlet i 2008 gennem interviews med 18 pædagoger i 10 forskellige daginstitutioner. Interviewene blev foretaget ud fra semi-strukturerede interviewguider med spørgsmål om pædagogernes hverdag som ledere af en stue (base). Interviewene blev optaget, transskriberet og analyseret gennem flere gennemlæsninger og systematiske kodninger af indholdet med udgangspunkt i fire forskellige ledelsesfunktioner: pædagogisk ledelse, administration, personale og ledelse af de eksterne omgivelser. Under disse fire lederfunktioner er det blevet analyseret, hvorvidt der findes eksempler på, at pædagogerne har fået delegeret et selvstændigt lederansvar, og om der er eksempler på, at de har deltaget i og er medansvarlige for beslutningsprocesser, som gælder hele daginstitutionen.

Referencer

Børhaug, K. & Lotsberg, D. (2014): ”Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess”. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 7(13), 1-17.

Opdragsgiver

Norges Forskningsråd