”Children’s meaning making of nature in an outdoor-oriented and democratic Swedish preschool practice”.

Forfattere
Klaar, S.
Öhman, J.
Kilde
European Early Childhood Education Research Journal, 22(2), 229-253.
År
2014

Formål

Svenske daginstitutioner (preschools) er præget af to former for traditioner, nemlig en demokratisk tradition (approach) og en tradition for udendørsaktiviteter (outdoor-oriented approach). Den demokratiske tradition skal sikre, at børnene har frihed og integritet, at de udviser solidaritet med andre, og at de oplæres i institutionelle normer. Traditionen for udendørsaktiviteter forventes at bibringe børnene personlig udvikling og trivsel, at de lærer at tage vare på naturen, og at de tilegner sig viden om naturen. Dette studie ønsker at se disse to traditioner i en sammenhæng i stedet for hver for sig. Studiets formål er således empirisk at undersøge, hvordan de to traditioner er forbundne på det lokale plan i en ganske almindelig daginstitution. Undersøgelsen skal udvikle en dybere forståelse af, hvilke implikationer de to forbundne traditioner har for børns meningsdannelse om naturen.

Resultat

Overordnet viser analysen, at det lykkes pædagogerne at bidrage til børns demokratiske opdragelse og også at lære børn at føle sig hjemme og trives i og med udendørsaktiviteter, at understøtte leg og udforskningen af naturen, mens egentlig læring om naturfænomener i mindre grad finder sted, måske netop på grund af den demokratiske tilgang. Mere specifikt viser videooptagelserne, at børnenes tre mest almindelige udendørsaktiviteter var: at lege med vand, at lege med sand og at kælke. Ud fra disse aktiviteter identificeredes 5 tilbagevendende pædagogiske vaner, der har betydning for børnenes demokratiske læring og deres færden i og læring om naturen.

1) Pædagogerne sørger for, at børnene har passende tøj på, så de kan færdes udenfor uanset vejr. Denne vane understøtter børnenes autonomi (de kan lege udenfor), socialiserer dem til institutionens normer (man skal bære tøj, der matcher vejret), sikrer børnene personlig udvikling og trivsel (tøjet gør det muligt at være ude), og det sikrer dem muligheden for at lære om naturen (fx lege med vand). Denne vane bidrager ikke til, at børnene udvikler solidaritet eller lærer at drage omsorg for naturen.

2) Børnene har et rigt udvalg af legetøj, som de frit kan vælge mellem. Denne vane understøtter børnenes autonomi (de kan frit vælge legetøj), det understøtter deres udvikling og trivsel (glæden ved at have mange valg), og det understøtter deres viden om naturen (de har mulighed for at eksperimentere med mange former for redskaber). Denne vane bidrager ikke til, at børnene udvikler solidaritet, socialiseres til institutionelle normer eller lærer at drage omsorg for naturen.

3) Pædagogerne opfordrer børnene til at lege med forskellige naturmaterialer. Denne vane understøtter børnenes autonomi (de kan selv vælge), det bidrager til udvikling og trivsel (ved at etablere muligheder for udendørslege), og det giver børnene viden om naturen (ved fx at lege med vand). Denne vane bidrager ikke til, at børnene udvikler solidaritet, socialiseres til institutionelle normer eller lærer at drage omsorg for naturen.

4) Pædagogerne hjælper de børn, der spørger om hjælp, men opfordrer også børnene til at gøre ting selv og hjælpe hinanden. Denne vane styrker børnenes autonomi (de hjælpes kun, når der er behov), de udvikler solidaritet (ved at hjælpe hinanden og ved at se, at nogle børn behøver mere hjælp end andre), de lærer normerne for opførsel (barnet er et individ i et større kollektiv), de udvikler sig og trives (fordi hjælpen gør det muligt at udføre aktiviteten), og de lærer om naturen (alle børn får mulighed for at udforske ved leg).

5) Pædagogerne lader børnene selv bestemme, hvor de ønsker at lege – de må vælge frit mellem alle institutionens legepladser. Denne vane fremmer også den personlige autonomi (valget), styrker den personlige udvikling og trivsel (fordi valget tages) samt skaber viden om naturen (udforskningen af naturen muliggøres af valget).

Design

Data er indsamlet gennem 22 dages og cirka 20 timers videooptagelse af 1- til 3-årige børns udendørsaktiviteter i én svensk daginstitution (preschool). Daginstitutionen er udvalgt som en almindelig gennemsnitlig institution med hensyn til antal børn og antal pædagoger, udendørsfaciliteter samt udvalget af legetøj. Data er blevet analyseret ved en gennemgang af ofte forekommende spontane aktiviteter, blandt både børn og voksne. Disse aktiviteter er derefter blevet analyseret ud fra operationaliseringen af den demokratiske tradition (autonomi, solidaritet og socialisering til institutionelle rammer) og traditionen for udendørsaktiviteterne (personlig udvikling og trivsel, omsorg for naturen og viden om naturen).

Referencer

Klaar, S. & Öhman, J. (2014). ”Children’s meaning making of nature in an outdoor-oriented and democratic Swedish preschool practice”. European Early Childhood Education Research Journal, 22(2), 229-253.

Opdragsgiver

Uoplyst