Barns subjektivitet og likeverd: Et bidrag til en diskusjon om barnehagens pedagogiske innhold og etiske forankring.

Forfatter
Østrem, S.
Kilde
Oslo: Universitetet i Oslo.
År
2008

Formål

Studiet beskæftiger sig med spørgsmålet om hvordan samfundet kan fremme børns subjektivitet og varetage børns fundamentale ret til deltagelse. Studiet fokuserer på børnehaven som samfundsinstitution og læringsarena. Studiet inddrager teorier om selvet af Charles Taylor og Seyla Benhabib samt Michel Foucaults diskursteori.

Resultat

Studiets forfatter konkluderer at der er analytisk grundlag for at betragte børnehaven som en læringsarena. Fra et etisk perspektiv har denne betragtning konsekvenser for hvorledes spørgsmål angående børnehaven besvares og formuleres. Spørgsmålet vedrørende børnehaven som institution bliver et spørgsmål om hvorvidt samfundet kan skabe en arena for implementering af tanken om barnets deltagelse i en historisk og social kontekst. Videre bliver spørgsmålet vedrørende børns læring et spørgsmål om hvordan vi som samfund – og voksne – kan hjælpe børn med at finde vej i deres komplekse eksistens og nå til en meningsfuld fortolkning af deres erfaringer.

Design

Studiets design er karakteriseret af at være både etnografisk, dokumentbaseret og metodologisk. Den anvendte forskningsmetode er dokumentanalyse samt observation i en børnehave.

Referencer

Østrem, S. (2008). Barns subjektivitet og likeverd: Et bidrag til en diskusjon om barnehagens pedagogiske innhold og etiske forankring. Oslo: Universitetet i Oslo.

Opdragsgiver

Ikke oplyst