Tilgange til udvikling af dagtilbud: Første delrapport i evaluering af ansøgningspuljen til bedre kvalitet i dagtilbud.

Forfatter
Danmarks Evalueringsinstitut.
Kilde
København: Danmarks Evalueringsinstitut.
År
2008

Formål

Denne rapport er den første afrapportering i et treårigt evalueringsforløb af Ansøgningspulje til bedre kvalitet i dagtilbud. I 2007 var der to overordnede mål med evalueringen: 1) en kortlægning af den samlede pulje af bevilgede projekter inden for de fire puljetemaer på baggrund af projekternes ansøgninger, herunder en afdækning af projekternes faglige hypoteser om hvordan kvaliteten i dagtilbud kan forbedres, og en identifikation af fællestræk ved projekternes faglige hypoteser, 2) en etablering af et evalueringsgrundlag for de efterfølgende år, herunder opstilling af fælles kriterier for caseevaluering af 21 udvalgte projekter i puljen.

Resultat

Kortlægning af hvilke faglige hypoteser og projektideer der har været på dagsordenen, og hvilke udfordringer der blev identificeret som vigtige at overkomme på dagtilbudsområdet inden for de fire puljetemaer i en lang række af de danske kommuner i forbindelse med indførelsen af dagtilbudsloven i 2007.

Design

Undersøgelsen er gennemført som en deskriptiv synteseundersøgelse samt som forskningssyntese. Desuden er der via udviklingsseminarer i samarbejde med nøglepersoner fra de 21 udvalgte projekter opstillet programteorier for projekterne.

Referencer

Danmarks Evalueringsinstitut (2008). Tilgange til udvikling af dagtilbud: Første delrapport i evaluering af ansøgningspuljen til bedre kvalitet i dagtilbud. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Opdragsgiver

Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender i Danmark.