Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik.

Forfatter
Lundström, M.
Kilde
Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
År
2015

Formål

Formålet med afhandlingen er at beskrive, hvordan børn anvender matematik, og på hvilke måder de kommunikerer matematisk med deres omgivelser i dagtilbud.

Resultat

Afhandlingen finder fem temaer: sprog og kommunikation, medierende værktøjer, kontekst, semiotik og stilladsering. Overordnet viser studiet, at dagtilbuddets kontekst og dets kulturelle ramme inviterer børn til at kommunikere matematisk på forskellige måder. Studiet viser, at børn kommunikerer matematisk gennem sproglige udtryk, semiotik, sproglige værktøjer og kropslige udtryk. Børn kommunikerer matematisk, når de laver sammenligninger, når de sammenligner forandringer, og når de forsøger at beskrive omverdenen. Endelig peger studiet på, at matematisk kommunikation stimuleres af dagtilbuddets rutiner, materielle understøttelse og aktiviteter. Når pædagoger er understøttende og engagerede i børns kommunikation, bliver børnenes matematiske viden udviklet og fordybet.

Design

Ud fra et etnografisk design har forfatteren foretaget deltagende observationer, videooptagelser, fotograferinger og samtaler med børn og personale i et svensk dagtilbud. Dagtilbuddet blev valgt dels på grund af praktiske årsager, dels i kraft af dagtilbuddets fravær af pædagogisk specialisering. Studiets genstandsfelt bestod af 31 kommende skolebørn. Dataindsamlingen forløb over 16 måneder i 2012-2013, og datamaterialet består af videosekvenser, feltnoter og fotografier. Der er desuden foretaget et pilotstudie. I dataindsamlingsperioden har forfatteren besøgt dagtilbuddet 2-4 dage om ugen i 4-6 timer hver gang. Datamaterialet er efterfølgende kodet i flere etaper: Først lavede forfatteren en fortegnelse over samtlige informanter, og dernæst blev informanternes relation til dagtilbuddet og deres matematiske kommunikation kodet. Forfatteren kodede endvidere matematiske kategorier og initiering af kommunikation ud fra generelle nøgleord, ligesom matematiske aktiviteter og matematiske objekter samt generelle mønstre blev kodet. Den teoretiske ramme benyttes herefter til at inddele datamaterialet i kategorier, som den matematiske kommunikation foregår på baggrund af.

Referencer

Lundström, M. (2015). Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik. Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Opdragsgiver

uoplyst