‘Being on the move’: Time-spatial organisation and mobility in a mobile preschool.

Forfattere
Gustafson, K.
van der Burgt, D.
Kilde
Journal of transport geography 46, 201-209.
År
2015

Formål

Studiets formål er at undersøge fænomenet mobile dagtilbud (mobile preschool), dvs. en bus delvist indrettet som dagtilbud, der kører rundt til forskellige steder i løbet af en dag. Helt specifikt søger studiet at undersøge daglige rutiner og aktiviteter i forhold til logistik og skabelsen af tid og rum.

Resultat

Studiet viser, at det mobile dagtilbuds sociale orden er karakteriseret af ’at være i bevægelse’. De mange rejser betyder mange rutiner for børn og personale samt et stort behov for logistisk udveksling blandt personalet. Analysen peger på, at logistikken overtrumfer planlægningen af dagen, samt at bussen definerer særlige roller for personale og børn, som tilbringer ca. halvdelen af dagen i bussen. Personalet agerer som flypersonale, der servicerer børnene, mens børnene fastspændt får rollen som passagerer. Studiet viser desuden, hvordan børnene håndterer en høj grad af frihed, når de besøger offentlige rum. Gennem jævnligt indøvede rutiner såsom tissegrupper, rundkreds, kald med fløjter, rækkedannelser m.m. kropsliggør børnene et rum og en tidslighed, som er defineret af ’at være i bevægelse’.

Design

Feltarbejdet består af en uges observationer i et mobilt dagtilbud i en mellemstor by i Sverige. Bussen er tilknyttet et fastliggende dagtilbud og tæller 22 børn mellem 4 og 5 år. Forfatterne har foretaget deltagende observationer, videooptagelser, interviews, uformelle snakke med børn og personale samt GPS-sporing. Fokus lå på transporten i bussen og på, hvorledes rutinemæssige aktiviteter var organiserede, såvel som på, hvordan børn og voksne oplevede og brugte tid og rum indenfor og udenfor disse aktiviteter. En kritisk analyse samler efterfølgende de forskellige data i beskrivelser af situationer fra de observerede dage.

Referencer

Gustafson, K. & van der Burgt, D. (2015). ‘Being on the move’: Time-spatial organisation and mobility in a mobile preschool. Journal of transport geography 46, 201-209.

Opdragsgiver

uoplyst