Når testning griber ind i pædagogikken.

Forfatter
Gitz-Johansen, T.
Kilde
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 3, 44-62.
År
2015

Formål

Studiet undersøger testning og vurdering af børns kompetencer og personligheder i danske dagtilbud ud fra følgende spørgsmål: Hvilken indflydelse har det øgede fokus på testning af børn på det pædagogiske arbejde med børn og på forholdet mellem børn og voksne?

Resultat

Overordnet viser undersøgelsen, at det øgede fokus på testning i dagtilbud har forskellige konsekvenser: Det får indflydelse på den pædagogiske praksis og styrer fokus væk fra forhenværende pædagogiske idealer og værdier. Principper som anerkendelse, ’det hele barn’ og fokus på barnets interesser er ikke forenelige med et fokus på testning og vurdering. Desuden risikerer man, ifølge forfatteren, en indsnævring af opfattelsen af, hvad et normalt barn er. Endelig viser studiet, at stigningen i brugen af testning i dagtilbud ikke skyldes personalets behov men snarere et bureaukratisk behov for at styre dagtilbudsområdet. Ifølge forfatteren betyder dette dog ikke, at lederne ikke kan bruge testningen som en styrkelse af fagligheden, men forfatteren pointerer, at en indholdsmæssig faglig styrkelse må bero på mere end testning og vurdering, nemlig på en kritisk faglig analyse af pædagogiske virkninger af disse praksisser og materialer.

Design

Studiet bygger på en tidligere dataindsamling bestående af telefoninterviews med ledere fra 53 dagtilbud samt efterfølgende casestudier med tre dagtilbud inkluderende videoobservationer og kvalitative interviews. Studiet har fortolket datamaterialet ud fra en forståelse af test- og vurderingspraksisser som reguleringer af dagtilbudspraksisser og af relationerne mellem børn og voksne.

Referencer

Gitz-Johansen, T. (2015). Når testning griber ind i pædagogikken. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 3, 44-62.

Opdragsgiver

uoplyst