Kindergarten practitioners’ experience of promoting children’s involvement in and enjoyment of physically active play: Does the contagion of physical energy affect physically active play?

Forfattere
Bjørgen, K.
Svendsen, B.
Kilde
Contemporary Issues in Early Childhood 16(3), 257-271.
År
2015

Formål

Formålet med studiet er at få indsigt i, hvad der fremmer og hindrer børns deltagelse i og motivation for fysisk aktiv leg (physically active play). Det overordnede forskningsspørgsmål lyder: Hvordan opfatter dagtilbudspraktikere (kindergarten practitioners) deres indflydelse på børns deltagelse i fysisk leg udendørs? Hertil kommer to underspørgsmål: Hvilken form for indflydelse mener praktikerne, at de har i forhold til at fremme børns involvering i fysisk aktiv leg? Hvad oplever praktikerne som fremmende for nydelsen af og deltagelsen i fysisk aktiv leg?

Resultat

Overordnet inddeles resultaterne i seks temaer, som relaterer sig til de to underspørgsmål. På spørgsmålet om, hvilken form for indflydelse praktikerne har på børns deltagelse i fysisk leg, gør tre temaer sig gældende, henholdsvis 1) at være en fysisk rollemodel, 2) at understøtte og give respons og 3) at skabe en afsmitningseffekt i fysisk aktiv leg. At være en fysisk rollemodel vedrører både det at være facilitator og supporter og det at fungere som en direkte rollemodel gennem kropslig kommunikation ud fra devisen om, at børnene gør det, de voksne gør. På denne måde kan praktikerens fysiske adfærd og attitude fremme børns involvering i fysisk leg. Praktikerne lægger vægt på, at børn har brug for meget anerkendelse og bekræftelse, både af deres følelser og handlinger. Det er nødvendigt at tilpasse de fysiske/motoriske opgaver i forhold til det enkelte barns behov og udviklingsniveau. Ifølge forfatterne er en sådan respons og bekræftelse helt central for at fremme børns deltagelse i og fornøjelse ved fysisk aktiv leg. Praktikerens attitude i forhold til fysisk aktivitet og den måde, hvorpå han/hun udtrykker glæde ved at bevæge sig, kan ligeledes spille en central rolle for udviklingen af børns følelser omkring og opfattelse af fysisk aktivitet. Forfatterne finder således, at praktikerens tilgang til fysisk aktivitet har en afsmittende virkning på børnene. Derudover har også fysisk kommunikation i form af energi, vitalitet og kropslige udtryk afsmittende virkninger på børns deltagelse i og nydelse af fysisk aktiv leg. Det andet undersøgelsesspørgsmål vedrørende fremmende faktorer for deltagelse i fysisk aktiv leg besvares med temaerne 1) en følelse af frihed og autonomi, 2) sociale relationer og 3) gensidig nydelse ved at dele fysiske oplevelser. Et flertal af de adspurgte dagtilbudspraktikere nævner, at udendørs ture skaber entusiasme, positive følelser og motivation, fordi praktikerne her føler, at de har frihed, mere tid og tættere relationer til børnene (set i forhold til bare at opholde sig på dagtilbuddets udearealer). At være involveret i børnenes aktiviteter opleves af praktikerne som meningsfuldt og motiverende. At gå sammen i naturen eller på tur kan fremme andre former for tæthed og intersubjektivitet mellem børn og voksne end dem, som normalt opstår hjemme i dagtilbuddet. Gensidigheden i at dele oplevelser — at være sammen og gensidigt involveret i fysisk aktivitet — er central. Praktikerne oplever endvidere, at børnene bliver mere nysgerrige i naturen, og at der opstår flere udfordringer, overraskelser og spontane momenter, som fremmer såvel børn-børn-relationer som børn-voksne-relationer i fysisk leg. Resultaterne peger endvidere på, at der er en gensidig afsmitningseffekt, hvor børnenes nysgerrighed og kropslighed motiverer de voksne og omvendt. Spontane begivenheder giver børn og voksne fælles oplevelser, og nye impulser kan være vigtige i forhold til at udvikle nye kompetencer. Overordnet fremhæver studiet praktikerens position som en rollemodel, der er bevidst om sin egen attitude og kommunikation med børnene i fysisk leg. Studiet viser, at praktikerne oplever fysisk energi som smittende, og at de vurderer, at deres nærvær og respons i øjeblikket spiller en vigtig rolle for børnenes inspiration, involvering og vedholdenhed i fysisk leg samt i sidste ende for børnenes mestring af en given fysisk opgave. På denne måde tjener studiet til at belyse vigtigheden af intersubjektive processer og af gensidighed i forhold til at fremme og udvikle en motiverende kultur for fysisk aktiv leg.

Design

Dataindsamlingen er foregået i tre tilfældigt udvalgte dagtilbud i det centrale Norge, der inkluderer børn i alderen et til seks år. Datamaterialet består af i alt 10 kvalitative interviews med pædagoger og pædagogiske assistenter (preschool teachers and assistants). Interviewguiden indeholder spørgsmål om den rolle, pædagoger og pædagogiske assistenter spiller i forbindelse med fysiske udendørsaktiviteter i dagtilbuddet. Ud fra en fænomenologisk tilgang er fokus i interviewene på praktikernes egne oplevelser og tanker om emnet.

Referencer

Bjørgen, K. & Svendsen, B. (2015). Kindergarten practitioners’ experience of promoting children’s involvement in and enjoyment of physically active play: Does the contagion of physical energy affect physically active play? Contemporary Issues in Early Childhood 16(3), 257-271.

Opdragsgiver

uoplyst