Stora barngrupper i förskolan relaterat till läroplanens intentioner.

Forfattere
Samuelsson, I.P.
Williams, P.
Sheridan, S.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 9(7), 1-14.
År
2015

Formål

Studiet undersøger, hvilke læreplansområder pædagoger prioriterer og hvorfor, afhængig af størrelsen på børnegruppen. Fokus er på pædagogers egne udsagn om, hvad der muliggør og hindrer deres arbejde med at leve op til læreplanens intentioner. Særligt ét spørgsmål står centralt i undersøgelsen, nemlig hvad gruppestørrelsen betyder for pædagogernes valg (eller fravalg) af indholdsområder fra læreplanen samt for måden at arbejde på i dagtilbuddet.

Resultat

Undersøgelsens resultater inddeles i tre temaer, som afspejler de områder, hvor pædagogerne støder på forhindringer i at arbejde i overensstemmelse med læreplanens intentioner og indhold. De tre temaer er: (1) organisering af børnegruppen i forhold til antallet af børn, (2) ikke at lykkes med at gennemføre det planlagte indhold og (3) at udvælge specifikt indhold fra læreplanen (og således udelade andet). Overordnet viser resultaterne, at antallet af børn i børnegruppen er af afgørende betydning for pædagogernes valg og fravalg af indholdsområder og arbejdsformer. Når antallet af børn bliver for stort, kæmper pædagogerne med at organisere grupperne, de mislykkes med at udføre planlagte aktiviteter, og de føler sig tvunget til at udelade bestemte indholdsområder eller aktiviteter som fx udflugter, eksperimenter, kreativ udfoldelse og højtlæsning. Med færre børn i grupperne udtrykker pædagogerne, at de i højere grad er i stand til at arbejde ud fra de intentioner, som fastlægges i læreplanen.

Design

Studiets datamateriale stammer fra et større forskningsprojekt og består af et elektronisk spørgeskema samt interviews med pædagoger. Deltagere i spørgeskemaundersøgelsen blev udvalgt baseret på statistik over størrelsen af børnegrupper i forskellige svenske kommuner. 46 kommuner blev udvalgt, hvorefter den ansvarlige for dagtilbud i hver kommune blev informeret om projektet og udstyret med et link til spørgeskemaet, som han/hun blev opfordret til at sende ud til alle dagtilbud i kommunen. Én pædagog fra hvert dagtilbud blev bedt om at besvare spørgeskemaet, og i alt modtog man besvarelser fra pædagoger i 698 dagtilbud. I tillæg til spørgeskemaet blev der foretaget 24 interviews med pædagoger fra 12 dagtilbud. Disse dagtilbud blev valgt ud fra geografiske, socioøkonomiske og demografiske kriterier, og inkluderede dagtilbud af både små og store gruppestørrelser. Således varierede størrelsen på børnegrupperne fra 12 til 45 børn i forskellige konstellationer (1-3 år, 3-5 år og 1-5 år). På interviewtidspunktet havde syv af dagtilbuddene flere end 30 børn i grupperne. Såvel spørgeskemaet som interviewene fokuserede på de følgende temaer: (1) beskrivelse af egen børnegruppe, (2) spørgsmål om gruppestørrelse, (3) spørgsmål om det pædagogiske indhold og organiseringen af børn i grupperne og (4) spørgsmål om læreplanen i relation til børns læring og deltagelse i dagtilbuddets aktiviteter. Der foretages en kvalitativ analyse baseret på de åbne spørgsmål i spørgeskemaet samt på interviewene med pædagogerne.

Referencer

Samuelsson, I.P., Williams, P. & Sheridan, S. (2015). Stora barngrupper i förskolan relaterat till läroplanens intentioner. Nordisk Barnehageforskning 9(7), 1-14.

Opdragsgiver

Det forskningsprojekt, hvorfra der trækkes data, blev finansieret af Vetenskapsrådet.