Så är det ju – den blir aldrig färdig! En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation. Licentiatavhandling.

Forfatter
Holmberg, C.
Kilde
Stockholms universitet.
År
2015

Formål

Det overordnede formål med afhandlingen er at undersøge, hvordan pædagoger realiserer arbejdet med pædagogisk dokumentation i praksis. Med reference til det stigende fokus på evaluering og kvalitetssikring af svenske dagtilbud søger afhandlingen at tilvejebringe en dybere forståelse af de udfordringer og muligheder, denne dokumentationspraksis medfører.

Resultat

Resultaterne indikerer, at arbejdet med pædagogisk dokumentation afhænger af de rammevilkår og betingelser, det udføres under. Én af dokumentationsarbejdets udfordringer er, at det ofte influeres af forskellige metoder og teorier, hvilket kan skabe usikkerhed og tvivl blandt dagtilbuddets praktikere. Selvom dokumentationsarbejdet kan være en tidskrævende og kompleks opgave, synes det stadig at indtage en central rolle for pædagogernes og dagtilbuddenes pædagogiske udvikling. I denne sammenhæng påpeger afhandlingen, at løbende kompetenceudvikling og uddannelse er en afgørende faktor for, i hvor høj grad pædagogerne kan efterleve de øgede forventninger og krav om pædagogisk dokumentation. Samlet set vurderer forskeren, at de undersøgte pædagoger oplevede det pædagogiske dokumentationsarbejde som et stimulerende og meningsfuldt pædagogisk redskab.

Design

Undersøgelserne blev gennemført i to svenske dagtilbud (förskola), hvor forskeren fulgte seks pædagogers (förskolepedagogers) dagligdag. Det ene af de udvalgte dagtilbud var i en opstartsfase i forhold til arbejdet med pædagogisk dokumentation, og det andet var et Reggio Emilia-inspireret dagtilbud, som havde arbejdet med pædagogisk dokumentation i flere år. Afhandlingen er designet som et etnografisk studie, hvor dataindsamlingen foregik gennem observationer, interviews, feltnoter, fotografier og andre lokale dokumenter fra de respektive dagtilbud. Dataindsamlingen foregik i to runder over en periode på fire måneder, hvor forskeren tilbragte 3-4 timer dagligt i de to dagtilbud.

Referencer

Holmberg, C. (2015). Så är det ju – den blir aldrig färdig! En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation. Licentiatavhandling. Stockholms universitet.

Opdragsgiver

uoplyst