Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet – en oversikt over forskning 1985–2015.

Forfatter
Alstad, G. T.
Kilde
NOA — norsk som andrespråk 30(1-2), 284-309.
År
2015

Formål

Formålet med dette litteraturreview er at give indblik i den stigende mængde dagtilbudsforskning, der omhandler flersprogethed i dagtilbud. Artiklen fokuserer på emnet i forskning vedrørende norske dagtilbud i perioden 1985 til 2015.

Resultat

Kortlægningen viser, at norsk forskning i dagtilbud og børn i relation til flersprogethed begyndte i de sene 1980’ere, og at feltet for alvor tog fart efter 2005 med et stigende antal publikationer og eksamensgrader til følge. De videnskabelige studier udgør en vidensbase, som karakteriseres ved mangfoldighed og bidrag fra flere videnskabsdiscipliner. Forfatteren analyserer sig frem til følgende to hovedtemaer, som feltet kan gøres op i: (1) Flersprogede børns sprog og sprogbrug samt udvikling af andetsprog i en dagtilbudskontekst og (2) De pædagogiske praksisser, der karakteriserer personalets arbejde med flersprogede børns sprog. Feltet karakteriseres desuden ved overvejende at benytte sig af traditionelle etnografiske metoder til dataindsamling. Forfatteren konkluderer endvidere, at feltet ikke kan betragtes som et samlet, etableret forskningsfelt. I lyset af feltets stærke politisering er der således behov for at videreudvikle og styrke dets forskningsmæssige forankring.

Design

Undersøgelsen er udformet som en kortlægning af forskningsfelter. Dette gøres i to trin: først gennem en generel tematisk inddeling og dernæst gennem nærmere beskrivelser af de enkelte studier ud fra to tematiske kategorier. Afslutningsvis analyseres tendenser i temaer og metodologier. Indsamlingen af studier er foretaget gennem specifikke databasesøgninger via nøgleord og gennem øvrige litteraturreview på overskriftniveau. Forfatteren har forfulgt referencer og litteraturlister fra studier og reviews for at systematisere processen. Typen af studier indbefatter præsentationer til konferencer, forskning, udviklingsarbejder, publikationer samt afhandlinger fra professionshøjskoler og universiteter i Norge.

Referencer

Alstad, G. T. (2015). Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet – en oversikt over forskning 1985–2015. NOA — norsk som andrespråk 30(1-2), 284-309.

Opdragsgiver

uoplyst