Fra idealer til praksis. En Latour-inspirert studie av barnehageprosjektet ”Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – helse i hver bevegelse”.

Forfattere
Jordal, M. M.
Solbrække, K.N.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning 10(3), 1- 17.
År
2015

Formål

Med dette studie ønsker forfatterne at belyse det fysiske og ergonomiske miljø i et norsk dagtilbud (barnehage). Dette formål skal forstås i relation til projektet ”Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – Helse i hver bevegelse”, som blev iværksat med henblik på at mindske de fysiske skavanker, der kan opstå efter mange års virke som pædagog (barnehageansat). Med afsæt i forholdet mellem pædagogiske og ergonomiske idealer søger forskerne at undersøge de spændinger, der kan opstå, når interventionen på én og samme tid søger at forbedre voksnes ergonomiske rutiner og børns fysiske udfoldelsesmuligheder.

Resultat

Forskerne konkluderer, at den samtidige imødekommelse af voksnes ergonomiske krav og børns fysiske udfoldelsesmuligheder kræver en række særlige arkitektoniske overvejelser og hensyn, hvilket bør medtænkes i planlægningen og opførelsen af nye moderne dagtilbud. Undersøgelsens fund indikerer signifikante spændinger mellem børns bestræbelser på at være selvstændige og voksnes tendenser til at skabe orden og sikkerhed. Ifølge forskerne kan én af forklaringerne på dette være, at mennesker ikke nødvendigvis interagerer med de materielle omgivelser efter deres konstruktionsmæssige intentioner. Samtidig synes de fysiske omgivelser at opfordre til mange forskellige anvendelsesmuligheder, hvilket komplicerer opgaven med at skabe synergi mellem ergonomiske og pædagogiske idealer.

Design

Undersøgelsen er designet som et etnografisk studie, hvor dataindsamlingen er foretaget gennem deltagerobservationer. Studiet tager teoretisk afsæt i Bruno Latours tænkning om det materielle og det menneskelige. Dette perspektiv suppleres af et diskursanalytisk greb, hvilket muliggør forståelsen af, hvordan diskurser influerer samspillet mellem den pædagogiske praksis og dagtilbuddets materielle forhold. Undersøgelsen blev udført i ét nybygget dagtilbud med en unik arkitektur. Ud fra hovedprincippet om, at dagtilbuddets arkitektoniske udformning skulle understøtte børnenes selvstændighed, var meget af dagtilbuddets udstyr og daglige brugsgenstande placeret i børnehøjde. Forskerne indsamlede data fra ét af dagtilbuddets syv teams, hvilket foregik over 14 dage inden for en periode på tre måneder.

Referencer

Jordal, M. M. & Solbrække, K.N. (2015). Fra idealer til praksis. En Latour-inspirert studie av barnehageprosjektet ”Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – helse i hver bevegelse”. Nordisk Barnehageforskning 10(3), 1- 17.

Opdragsgiver

uoplyst