Barnehagen som lærende organisasjon.

Forfattere
Moe, M.
Søbstad, F.
Kilde
Oslo: FoU i praksis. S. 263-274 Oslo.
År
2009

Formål

Studiet undersøger hvilke forhold der skal være til stede i en daginstitution for at denne kan opfattes som en lærende organisation. Studiet stiller følgende forskningsspørgsmål: Hvilke refleksioner har pædagoger om helbred, trivsel og stabilitet? Hvilken betydning har glæde og humor på arbejdspladsen? Hvad oplever de ansatte i børnehaven som vigtigt for trivsel i og udvikling af børnehaven?

Resultat

Et stort flertal af interviewpersonerne understreger at personalets holdninger og arbejdsmoral kan have betydning for sygefraværet. Arbejdsmoralen kan henføres både til den individuelle arbejdsmoral og til en ansvars- og fællesskabsfølelse over for arbejdet. Held, kultur og holdninger bliver nævnt som forhold der spiller ind på sygefraværet. Der ses en sammenhæng mellem de personer som vurderer sig selv til at besidde et højt humorniveau, og de som mener at lederen vægter fællesskab og tilhørsforhold højt i børnehaven. Data viser at positive følelser i det sociale samspil er vigtigt i børnehaven, og at glæde og humor er vigtige elementer i hverdagen. Endvidere er det vigtigt for udviklingen af børnehaven at medarbejdergruppen er stabil, dvs. at der ikke er meget sygefravær eller stor udskiftning af personale.

Design

Studiet har et fænomenologisk udgangspunkt. Det baserer sig på en empirisk undersøgelse af hvad ansatte i børnehaven opfatter som en meningsfuld arbejdssituation, og hvad der kan stimulere til vækst og udvikling i institutionen. Begrebet ‘langtidsfriske’ (Johnsson, Lugn & Rexed, 2006) bruges til at udvælge de ansatte til undersøgelsen som ikke har haft mere end ti dages fravær i løbet af de sidste to år. Der er foretaget en kvalitativ dataindsamling bestående af fire fokusgruppeinterview med i alt 17 personer. Derudover er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt alle pædagoger i fem daginstitutioner.

Referencer

Moe, M., & Søbstad, F. (2009). Barnehagen som lærende organisasjon ; Oslo. FoU i praksis. S. 263-274 Oslo.

Opdragsgiver

Dronning Mauds Minne Høgskole i Norge.