Socialt udsatte børn i dagtilbud – indsats og effekt. Sammenfattende rapport.

Forfatter
Mehlbye, J. et al.
Kilde
København: Indenrigs- og Socialministeriet, Anvendt Kommunal Forskning.
År
2009

Formål

Rapporten beskriver karakteren og omfanget af indsatser rettet mod udsatte børn i dagtilbud og undersøger udformningen og effekten af disse indsatser og metoder i praksis. Den sammenfattende rapport afrapporterer tre delundersøgelser der hver har beskæftiget sig med udsatte børn på forskellige niveauer, dvs. fra det overordnede, planlæggende kommunale niveau ned til den konkrete praksis i dagtilbuddene.

Resultat

I stort set alle kommuner er der formuleret en sammenhængende børne- og ungepolitik, og mange kommuner har særligt fokus på indsatsen over for socialt udsatte børn og unge som overvejende defineres ved at de kommer fra socialt svage miljøer. I kommunernes børnepolitik prioriteres rummelighed og inklusion af de socialt udsatte børn i normalmiljøet. Som konsekvens heraf ses en bevægelse imod fokus på forebyggende indsatser i dagtilbuddene orienteret mod henholdsvis børnegruppen som helhed og de udsatte børns forældre. Dette sker ud fra forståelsen af at barnets problemer skal ses kontekstuelt frem for med det traditionelle fokus på det enkelte barn og en indsats rettet mod det enkelte barn. Alle disse initiativer peger i retning af en stigende professionalisering af pædagogernes arbejde, en realisering af en anderledes indsats og et ønske om at styrke den tidlige indsats. Udviklingen er i vid udstrækning båret frem af statslige puljemidler. Halvdelen af landets kommuner modtager således statslige puljemidler til nyudvikling af området. Sideløbende med denne udvikling er den hyppigst anvendte foranstaltning imidlertid fortsat den traditionelle støttepædagogordning rettet mod det enkelte barn hvor resurser fortsat tildeles ved at de professionelle individualiserer og fremhæver børnenes problemer frem for deres udviklingsmuligheder og resurser. Det er således stadig indsatser rettet mod de enkelte børn med henblik på at afhjælpe deres problemadfærd eller kompensere for manglende udvikling der i praksis har den højeste politiske prioritering (70 % af kommunerne).

Design

Studiet anvender mixed methods (kvantitativ og kvalitativ dataindsamling). Dataindsamlingen bygger på interview, spørgeskemaundersøgelser, desk research omhandlende dokumenter og policies, observationer samt litteraturanalyser.

Referencer

Mehlbye, J. et al. (2009). Socialt udsatte børn i dagtilbud – indsats og effekt. Sammenfattende rapport. København: Indenrigs- og Socialministeriet, Anvendt KommunalForskning.

Mehlbye, J., & Jensen, B. (2009). Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud: Teori og praksis i landets kom-muner. København: AKF, Anvendt KommunalForskning.

Nielsen, H., & Thorgaard, T. (2009). Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud: Casestudier i ti kommuner - delrapport 2. København: AKF.

Opdragsgiver

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i Danmark.