Effekter af indsatser for socialt udsatte børn i daginstitutioner, HPA-Projektet.

Forfatter
Jensen, B.; Holm, A.; Allerup, P.; Kragh, A.
Kilde
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
År
2009

Formål

Formålet med studiet er at undersøge hvilke interventionsformer der har positive effekter på børns sociale udvikling og læring set i et kompetenceperspektiv. Forskerne vil især belyse om HPA-interventionen – handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn – virker i daginstitutioner.

Resultat

HPA-interventionen har generelt positiv effekt på børns udvikling og kompetencer socialt og læringsmæssigt, men mest på midterbørn til forskel fra svage eller stærke børn. Ydermere er effekterne forbundet med børnesammensætning, personale, ledelse, uddannelse samt den givne institutions overordnede professionelle og personlige resurser og kommunale vilkår.

Design

Designet er et prospektivt RCT-studie (randomiseret, kontrolleret forsøg) på institutionsniveau som desuden inkluderer etnografiske træk og aktionsforskningstræk i form af kvalitativ dataindsamling på og af institutionerne. Spørgeskemaer til screening af børns sociale og læringsmæssige kompetencer besvares i starten og midten af interventionen og afslutningsvis af forældre og pædagoger for at afdække HPA-interventionens effekt. Dog indgår kun pædagogernes svar i analysen. Endvidere besvarer pædagogerne et spørgeskema om egne og børnenes kompetencer som led i HPA-interventionen. For at afdække institutionernes type, udgangspunkt og implementeringsprocesser og -erfaringer foretages der enkeltmandsinterview med institutionslederne ved interventionens påbegyndelse og fokusgruppeinterview ved interventionens slutning. Desuden udarbejder kommunale konsulenter logbøger over implementeringen.

Referencer

Jensen, B.; Holm, A.; Allerup, P.; Kragh, A. (2009). Effekter af indsatser for socialt udsatte børn i daginstitutioner, HPA-Projektet. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Jensen, B. (2009). A Nordic Approach to Early Childhood Education (ECE) and Socially Endangered Children. European Early Childhood Education Research Journal, 17(1), S. 7-21.

Opdragsgiver

Strategisk Program for Velfærdsforskning – en del af Indenrigs- og Socialministeriet i Danmark.