Omsorg for socialt udsatte børn: En analyse af pædagogers kompetencer og pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner.

Forfatter
Petersen, K. E.
Kilde
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
År
2009

Formål

Afhandlingen er en del af HPA-projektet. Projektet behandler to analysestrategiske forskningsspørgsmål: På hvilke måder er det praktiske pædagogiske arbejde organiseret i relation til socialt udsatte børn i daginstitutionen? Hvordan udfoldes de professionelle kompetencer i arbejdet med socialt udsatte børn i daginstitutionen? Projektets problemformulering spørger: ‘Hvilke problemer og udfordringer vurderer de professionelle er til stede i det pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutionen?’

Resultat

Studiet viser at der overordnet kan identificeres tre typer af daginstitutioner når der fokuseres på at indkredse på hvilke måder det pædagogiske arbejde er organiseret i relation til socialt udsatte børn: 1) institutioner hvor de professionelle ikke oplever at have nogen socialt udsatte børn i deres pædagogiske praksis, 2) institutioner hvor de professionelle vurderer at have både ‘almindelige, velfungerende børn’, en stor gruppe socialt udsatte børn og en gruppe børn der befinder sig i en gråzone, dvs. børn som på forskellige tidspunkter påkalder sig de professionelles bekymringer, og 3) institutioner hvor de professionelle vurderer at de primært har socialt udsatte børn i deres praksis, og hvor selve det pædagogiske arbejde er opbygget og tilrettelagt ud fra dette forhold. Videre viser studiet at de professionelle skelner imellem at almindelige børn gennem deres liv i daginstitutionen skal lære noget om leg, læring og udvikling i relation til andre, mens socialt udsatte børn stiller særlige krav til de professionelle om at give omsorg i daginstitutionens dagligdag. I afhandlingens analyse viser det sig at der kan skelnes mellem synlige (socialpolitiske love og vedtagelser) og usynlige indsatser i organiseringen af det pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn. En af afhandlingens centrale konklusioner er at eksplicitere at de professionelles viden om børn, herunder også om socialt udsatte børn, er bundet til og udviklet gennem de professionelles deltagelse i praksis.

Design

Afhandlingen har en etnografisk tilgang med interview, observation og fokusgruppeinterview. Det empiriske grundlag udgøres metodisk af interview med og observationer af de professionelle i fire daginstitutioner fordelt på to forskellige kommuner i Danmark. Der er foretaget interview med alle de professionelle i de fire daginstitutioner. Interviewene har været semistrukturerede og bygget på praksisportrætter. Derudover er der lavet fokusgruppeinterview med udgangspunkt i en case.

Referencer

Petersen, K. E. (2009). Omsorg for socialt udsatte børn: En analyse af pædagogers kompetencer og pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Opdragsgiver

Studiet er finansielt støttet af Social- og Indenrigsministeriet i Danmark.