Kvalitet og kvantitet. Kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst.

Forfatter
Winsvold, A.
Kilde
Oslo: NOVA.
År
2009

Formål

Denne undersøgelse er den tredje i rækken om kvalitet i norske børnehaver. Det norske Kunnskapsdepartementet ønsker at kortlægge og opdatere viden om hvordan kvalitetsarbejdet i børnehaverne har udviklet sig.

Resultat

Undersøgelsen viser bl.a. at ledelsen er den mest stabile arbejdskraft, særligt i små børnehaver. 90 % af lederne er kvinder, og 92 % er uddannet som pædagoger. I ni af ti børnehaver finder medarbejdersamtaler sted mindst én gang årligt. Otte af ti børnehaver har interne oplæringstiltag. Omkring halvdelen af institutionerne har eget oplæringsbudget. Siden undersøgelsen i 2004 er fagområdet kommunikation, sprog og tekst kommet på dagsordenen i de fleste børnehaver. Børnehaverne har i høj og stigende grad indført rutiner til at informere nye børn, deres forældre samt nyansatte. Ud over personalet er det først og fremmest forældre som deltager i evalueringsarbejdet i børnehaven. Observation er fortsat den metode som oftest tages i brug ved kortlægning af barnets trivsel og udvikling, fulgt af pædagogisk dokumentation. I halvdelen af børnehaverne har børnehavelederen udarbejdet planer for oplæring eller efteruddannelse af de ansatte, og i to af tre tilfælde har børnehaven igangsat lignende tiltag. Vedrørende overgangen fra børnehave til skole har alle børnehaver skoleforberedende tiltag for femårige børn. 60 % af børnehaverne har etableret faste rutiner til kortlægning af sproget hos alle børn i børnehaven, mens en tredjedel ikke har faste rutiner, men udvælger børn efter observation og behovsvurdering. I 56 % af børnehaverne findes et eller flere børn med nedsat funktionsevne.

Design

Datagrundlaget består af en kvantitativ tværsnitsundersøgelse hvor en række ledere af børnehaver har besvaret et spørgeskema vedrørende de ansattes uddannelsesniveau, institutionens praksis vedrørende kortlægning af børnenes sproglige kompetencer, personalepleje, det fysiske miljø og børnehavens brug af læseplaner.

Referencer

Winsvold, A. (2009). Kvalitet og kvantitet. Kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst. Oslo: NOVA.

Opdragsgiver

Kunnskapsdepartementet i Norge.