Perspektiver på kvalitet i daginstitutioner.

Forfatter
Kragh-Müller, G.
Kilde
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitetsforlag.
År
2010

Formål

Formålet med undersøgelsen er at belyse pædagogisk kvalitet i to forskellige københavnske daginstitutioner med forskellige organisatoriske og strukturelle betingelser. Det undersøges hvordan pædagogisk kvalitet forstås af pædagoger, børn og forældre i de to daginstitutioner, og resultaterne skal bidrage til at udvikle pædagogisk kvalitet i daginstitutioner og den pædagogiske faglighed og profession. Desuden er formålet at bidrage til den politiske debat ved at fremhæve de historiske og samfundsmæssige betingelser og vilkår daginstitutioner er underlagt.

Resultat

Pædagoger og forældre fra børnehaven på Christiania mener at deres ønsker for kvalitet bliver opfyldt i den konkrete dagligdag. Pædagoger og forældre fra børnehaven på Christianshavn finder at deres ønsker for pædagogisk kvalitet ikke i tilstrækkelig grad har mulighed for at blive opfyldt i den konkrete dagligdag. De ændrede samfundsmæssige betingelser både i form af besparelser og i form af mange forskellige administrative opgaver betyder at den pædagogiske kvalitet i børnehaven på Christianshavn forringes. Pædagogerne har ikke mulighed for at udføre det pædagogiske arbejde på en for dem tilfredsstillende måde ud fra deres faglige vurdering. De trækkes væk fra samværet med børnene. Arbejdet med læreplaner og de deraf afledte dokumentationskrav synes således at være med til at forringe snarere end at øge den pædagogiske kvalitet, idet pædagogerne bruger mere tid på administrativt arbejde end på børnene.

Design

Metodisk er der tale om en sammenlignende undersøgelse af en daginstitution på Christiania og en på Christianshavn. Fem børn fra hver institution er interviewet: to enkeltinterviews med en dreng og en pige og et fokusgruppeinterview med tre børn. Medarbejdere i hver af de to børnehaver er interviewet i fokusgrupper og forældrene til de interviewede børn blev interviewet i et fokusgruppeinterviews. Der blev foretaget observationer i fem hele dage i hver af de to børnehaver.

Referencer

Kragh-Müller, G. (2010). Perspektiver på kvalitet i daginstitutioner. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitetsforlag.

Opdragsgiver

BUPL