”Barnehageledelse i endring”.

Forfatter
Børhaug, K. og Lotsberg
Kilde
Nordisk Barnehageforskning, 3(3), 79-94.
År
2010

Formål

Dette studie har til formål at undersøge i hvilken grad og på hvilken måde daginstitutionsledelse er udadvendt, det vil sige rettet mod eksterne relationer og forhold uden for institutionen. Det er også et mål at undersøge i hvilken grad og på hvilken måde daginstitutionsledelse varetager den pædagogiske kvalitet i daginstitutionen. Studiet ønsker også at undersøge hvordan ledelse i daginstitutioner har ændret sig siden 90’erne, og at argumentere for at daginstitutionsledelse i højere grad skal prioriteres.

Resultat

Studiet viser at mange ledere er meget aktive som pædagogiske ledere og tager ansvar for det enkelte barns udvikling og behov. Lederne ønsker at styrke daginstitutionens pædagogiske profil og er optaget af at etablere en god pædagogisk praksis. Derudover opfattes vejledning af medarbejdere som en vigtig del af jobbet. Studiet viser desuden at forvaltning af eksterne relationer er i fokus, og at et vigtigt aspekt for lederne er at skærme medarbejderne for eksterne krav fra forældre og kommuner. Studiet viser at det er en svær balancegang for lederne at skulle håndtere disse krav samtidig med at de selv er kommunens repræsentant. Lederne ser samarbejdet med skolen som en vigtig opgave.

Design

Dataindsamlingen består af interviews med ledere i ti daginstitutioner i tre kommuner. Datamaterialet indgår i et større studie. Interviewene er semi-strukturerede og tager udgangspunkt i spørgsmål der får lederne til at beskrive hvilke opgaver de har, hvordan de prioriterer deres tid, og hvad de ikke synes de varetager godt nok. Interviewspørgsmålene tager udgangspunkt i fire ledelsesfunktioner: administrativ ledelse, pædagogisk ledelse, personaleledelse og udadrettet ledelse.

Referencer

Børhaug, K. og Lotsberg, D.Ø. (2010). ”Barnehageledelse i endring”. Nordisk Barnehageforskning, 3(3), 79-94.

Opdragsgiver

Norges forskningsråd