“Barnehagens rom og barns hverdag – utvalgte funn om organisering av barn, rom og tid”.

Forfattere
Martinsen, M.T.
Moser, T.
Kilde
I: Hoel, T.L., Guldal, T.M., Dons, C.F., Sagberg, S., Solhaug, T. & Wæge, K. (red.): FoU i Praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 317-329.
År
2011
ISBN
9788251925655

Formål

Formålet med studiet er at identificere potentielt relevante forhold vedrørende organisering af børn, rum og tid i dagtilbud, som kan styrke eller begrænse børns muligheder for leg, læring og udvikling. Med organisering menes, hvordan dagtilbuddet med udgangspunkt i en konkret børnegruppe disponerer sine personalemæssige, rumlige, udstyrsmæssige og tidsmæssige ressourcer, og hvordan dette kommer til udtryk i valg af organisationsmodel (for eksempel base- eller afdelingsstruktur, afdelingsløs eller anden form for organisering), brug af rum, dagsrytme og tidsreguleringer. Studiets forskningsspørgsmål er: 1. Hvordan organiseres børns rum og tid i deres hverdag i daginstitutionen? 2. Er der en sammenhæng mellem daginstitutionens organisationsmodel og organiseringen af børn, rum og tid?

Resultat

Forfatterne finder ingen entydige mønstre i sammenhængen mellem dagtilbuddets organisering og forskellige rum og tidsmæssige forhold, som præger børns hverdag i dagtilbuddet. Der er dog forskelle mellem de forskellige organisationsformer. På enkelte områder, som for eksempel størrelse af børnegruppen, børnenes adgang til rum uden voksenhjælp og muligheder for uforstyrret leg, synes baseorganiserede dagtilbud at have større udfordringer end dagtilbud med anden organisering. Studiet indikerer således, at alle organisationsformer har fordele og ulemper, og at valg af organisationsmodel medfører konsekvenser for organiseringen af børns hverdag.

Design

Studiet har en beskrivende og udforskende tilgang af emnet, idet der ikke foreligger tilstrækkelig forskningsbaseret viden om organisering af børn, tid og rum. Datamaterialet består af besvarelser af spørgeskemaer indsamlet blandt dagtilbudsledere og pædagogiske ledere. I undersøgelsen indgår besvarelser fra 117 dagtilbud, hvor både dagtilbudslederen og mindst en af de pædagogiske ledere, oftest en pædagog, har besvaret spørgeskemaet. Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål vedrørende kendetegn ved dagtilbuddet, personalegruppen, udemiljøet, pædagogikken, forældresamarbejde, selvevaluering og ledelse. Datamaterialet blev analyseret ved hjælp af statistikprogrammet SPSS.

Referencer

Martinsen, M.T. & Moser, T. (2011). “Barnehagens rom og barns hverdag – utvalgte funn om organisering av barn, rom og tid”. I: Hoel, T.L., Guldal, T.M., Dons, C.F., Sagberg, S., Solhaug, T. & Wæge, K. (red.): FoU i Praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 317-329.

Opdragsgiver

Atferdssenteret, Høgskolen i Telemark & Høgskolen i Vestfold.