Kvalitetsarbejde i dagplejen.

Forfatter
Danmarks Evalueringsinstitut.
Kilde
København: Danmarks Evalueringsinstitut.
År
2011
ISBN
978-87-7958-630-7

Formål

Evalueringens formål er at undersøge og vurdere kommunernes arbejde med at kvalitetsudvikle og kvalitetssikre dagplejen, herunder at afdække udfordringer og muligheder forbundet med arbejdet. Ved kvalitetssikring forstås de aktiviteter, som den kommunale forvaltning, herunder dagplejepædagogerne, gennemfører for at sikre, at praksis i dagplejen er i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet og med det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen.

Resultat

Undersøgelsen peger på tre centrale temaer i kommunernes fremadrettede arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af dagplejen. Det første tema handler om dagplejepædagogernes forskellige roller i forbindelse med tilsyn i dagplejen, hvor rapporten viser, at pædagogerne har tre forskellige roller, de indtager over for dagplejerne: rollen som faglig sparringspartner, rollen som kontrollant og rollen som stedfortrædende leder. Det andet tema handler om dagplejernes pædagogiske kompetencer set i lyset af dagtilbudslovens krav til indholdet af dagtilbuddene, og det tredje tema omhandler arbejdet med og evalueringen af pædagogiske læreplaner i dagplejen. Undersøgelsen viser, at der fra kommune til kommune er relativt stor forskel på retningslinjerne for, hvor ofte dagplejepædagogerne skal føre tilsyn med dagplejehjemmene. På samme vis ses fra kommune til kommune forskelle vedrørende, hvor ofte der gennemføres tilsynsbesøg i legestuegrupperne.

Design

Undersøgelsen består af en spørgeskemaundersøgelse, besvaret af 77 af landets kommuner, omhandlende dagplejen og kvalitetssikring. Spørgeskemaundersøgelsen bruges til at analysere, hvilke kommunale rammer der er for kvalitetsarbejdet i dagplejen. Fire af kommunerne blev udvalgt, og forskellige aktører i dagplejen blev interviewet i de fire kommuner med henblik på at analysere tilsynsarbejdet og arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagplejen.

Referencer

Danmarks Evalueringsinstitut (2011). ”Kvalitetsarbejde i dagplejen”. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

Opdragsgiver

Danmarks Evalueringsinstitut