Att lära av och med varandra. En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö. Ph.d.-afhandling.

Forfatter
Ehrlin, A.
Kilde
Örebro universitet.
År
2012
ISBN
978-91-7668-886-1

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvordan musikken kan bidrage til at stimulere børns sproglige udvikling i tre svenske dagtilbud med stor andel af flersprogede børn.

Resultat

Studiet viser, at forskellige musikalske aktiviteter i dagtilbud forstærker børnenes evne til deltagelse i kommunikation. Med musik kommunikerer børnene gennem lyd og bevægelse. Først nynner og imiterer børnene, siden bruger de sproget mere korrekt. Med musikken tilbydes børnene en legende tilgang til sprogudvikling, idet børnene udfordres i forhold til at lære svære udtalelser. Sprogtesten viser, at børnene på musikskolerne forbedrer deres sprogudvikling mere markant sammenlignet med kontroldagtilbuddet. Resultatet fra sprogtesten er dog ikke signifikant. Undersøgelsen viser endvidere, at dagtilbuddenes ledere har afgørende betydning for prioriteringen af musik som et didaktisk værktøj til sprogstimulering. Lederne af de to musikskoler sørger bl.a. for, at alle pædagoger deltager i kurser og udvikler musikkompetencer knyttet til undervisning i dagtilbud.

Design

Undersøgelsen tager udgangspunkt i tre svenske dagtilbud, hvoraf de to har en musikalsk profil. Det tredje dagtilbud har ikke en musikalsk profil og udgør undersøgelsens sammenligningsgrundlag. Undersøgelsen tager afsæt i Lev S. Vygotskijs begreb om ”den nærmeste udviklingszone” samt Jean Lave og Etienne Wengers teori om ”legitim perifer deltagelse”. Datamaterialet baserer sig i overvejende grad på feltarbejde i form af interviews og observationer i de pågældende dagtilbud. Med udgangspunkt i strukturerede observationsskemaer måles børnenes deltagelse i sprogstimulerende aktiviteter. Yderligere indgår en test af børnenes sproglige udvikling over en periode på to år (2008-2010). 25 børn sprogtestes på tværs af de tre dagtilbud.

Referencer

Ehrlin, A. (2012). Att lära av och med varandra. En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö. Ph.d.-afhandling. Örebro universitet.

Opdragsgiver

uoplyst