Pedagogisk ledning för en pedagogisk verksamhet? – Om den kommunala förskolans ledningsstruktur.

Forfatter
Styf, M.
Kilde
Ph.d.-afhandling. Umeå universitet.
År
2012
ISBN
978-91-7459-382-2

Formål

Formålet med afhandlingen er at undersøge ledelsesstrukturer i det offentlige dagtilbud i Sverige. Forskeren ønsker at give et overblik over ledelsesstrukturer forud for kommunale og statslige reguleringer for at belyse, hvordan forvaltningsstrukturer blev dannet, før disse reguleringer var aktuelle. Formålet med dette er at give en forklaring på, hvordan og hvorfor ledelsesstrukturen i svenske dagtilbud er blevet sådan, som den er i dag, og forskeren stiller spørgsmålet, hvorvidt det er formålet at muliggøre pædagogisk ledelse for pædagogiske aktiviteter, eller om det er andre faktorer, der har præget udviklingen.

Resultat

Resultaterne af studiet viser, at ledelsesstrukturen varierer fra kommune til kommune. Til trods for den store variation i ledelsesniveauer, formelle titler, og hvilke positioner og funktioner de ansatte har, er der dog konsistens med hensyn til, hvilken titel den formelle leder af de enkelte dagtilbud har. Kommunerne anvender i høj grad en ledelsesstruktur med en ledelse, der har ansvar for både dagtilbud og skole. Studiet viser desuden, at kommunerne ikke anser det som deres hovedformål at skabe en ensartet struktur for ledelsen af dagtilbud, men snarere en ledelsesstruktur for pædagogiske tilbud fra dagtilbud til grundskole. Forskeren konkluderer, at den svenske skolelov fra 2010 er et skridt i retning mod at skelne dagtilbudsledelse fra ledelse i grundskolen, således at man får en leder for dagtilbud og en leder for skolen. På denne måde skabes der en struktur, der er særlig for de pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddet.

Design

Et spørgeskema blev sendt ud til 290 svenske kommuner, hvor personale ansat til at administrere dagtilbud blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 180 kommuner responderede, hvilket giver en svarprocent på 62 procent. Kommunerne fik spørgsmål angående deres konkrete opgaver, arbejdsfordeling, geografisk og organisatorisk tilknytning til dagtilbuddene osv. Derudover blev der spurgt ind til personalia såsom alder, køn og uddannelsesbaggrund. Forskeren har benyttet statistikprogrammet SPSS til at analysere datamaterialet.

Referencer

Styf, M. (2012). Pedagogisk ledning för en pedagogisk verksamhet? – Om den kommunala förskolans ledningsstruktur. Ph.d.-afhandling. Umeå universitet.

Opdragsgiver

uoplyst