Daginstitutionsarbejde og pædagogisk faglighed.

Forfattere
Ahrenkiel, A.
Nielsen, B.S.
Schmidt, C.
Sommer, F.
Warring, N.
Kilde
København: Frydenlund.
År
2012
ISBN
978-87-7118-048-0

Formål

I studiet undersøges, hvordan pædagogfagligheden kan udvikles som grundlag for et alternativ til neoliberale styringsformer, koncentreret om dagtilbuddene. Der tages udgangspunkt i, at der finder vidtgående neoliberalt inspirerede forandringer sted i dagtilbuddene. Neoliberalismen sigter mod politisk-økonomisk regulering af samfundet, der kombinerer en vidtgående markedsgørelse med en centralistisk statslig styring, herunder blandt andet dagtilbuddenes omdannelse til et servicetilbud. Forfatterne ønsker at undersøge, hvordan forandringerne indvirker på dagtilbuddene, og at udvikle alternativer til de neoliberale forandringer af dagtilbuddene.

Resultat

Undersøgelsen viser, hvad den igangværende omformning af dagtilbuddene betyder for karakteren og kvaliteten af det, der sker i dagtilbuddene. Forfatterne konstaterer, at dagtilbudsarbejdet og den pædagogiske faglighed udfordres, idet omformningen medfører et ensidigt fokus på kompetenceudvikling frem for alment socialiserende dannelse. Samtidig sætter de neoliberale styringsformer sig ikke bare igennem, men modvirkes, mildnes og omdefineres, når pædagogerne forsøger at løse deres opgaver og leve op til krav, der stilles til dem. Forfatterne konkluderer på baggrund heraf, at pædagogerne spiller en central rolle i fornyelsen af dagtilbuddene, og forfatterne argumenterer for, at det er vigtigt, at pædagogernes selvstændige råderum anerkendes og styrkes, hvis dagtilbuddene som dannelsesinstans skal bevares.

Design

Indsamlingen af data fandt sted gennem observationer af hverdagslivet i to dagtilbud i en uge i hvert dagtilbud, hvor pædagogerne blev fulgt for at se, hvad de gjorde og talte om, når de var sammen med børnene, og når de ikke var. Herudover blev der foretaget individuelle interviews med medarbejdere og ledere i hvert dagtilbud. Interviewene sigtede mod at høre pædagogernes fortællinger om og refleksioner over deres arbejde, både i forhold til den umiddelbare, observerede arbejdshverdag og i forhold til det at arbejde som pædagog i et samfundsmæssigt, personligt og aktuelt perspektiv. Derudover blev der gennemført to ”værkstedsarbejder” med ansatte fra hvert dagtilbud. Værkstedsarbejdet var en dialog mellem forfatterne og pædagogerne med udgangspunkt i forfatternes observationer og interviews. Værkstedsarbejdet bestod i korte træk af en fælles refleksion over dagtilbuddets rolle og over, hvad pædagogerne vil med deres arbejde. I analysen fremhæver forfatterne tre grundlæggende dimensioner af dagtilbudsarbejdet- det fagligt upåagtede, arbejdets kollektive karakter og arbejdet som personligt.

Referencer

Ahrenkiel, A., Nielsen, B.S., Schmidt, C., Sommer, F. & Warring, N. (2012). Daginstitutionsarbejde og pædagogisk faglighed. København: Frydenlund.

Opdragsgiver

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbunds forskningspulje