Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver.

Forfattere
Bratterud, Å.
Sandseter, E.B.H.
Seland, M.
Kilde
Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.
År
2012
ISBN
978-82-91927-19-0

Formål

Formålet med projektet var at undersøge, hvilke faktorer der kan bidrage til at skabe trivsel eller mistrivsel hos børn i dagtilbud. De faktorer, der blev belyst, var oplevelse af samspil mellem børn og personale, børns oplevelse af deltagelse, på hvilken måde deltagelsen foregår, og om deltagelsen eventuelt hænger sammen med forskellige forståelser af dagtilbudskvalitet, herunder størrelse, organiseringsform og ejerskab.

Resultat

Forfatterne finder sammenhænge mellem børns trivsel i dagtilbud og det, at børnene kan lide hverdagsaktiviteterne, at de frit kan bruge rum, spil og inventar, og at de har mulighed for at være med til at bestemme aktiviteterne. Undersøgelsen viser, at der er sammenhænge mellem børns mistrivsel og det, at de voksne ikke understøtter og videreudvikler samspillet mellem børnene eller mellem sig selv og børnene. Ligeledes er der sammenhænge mellem mistrivsel og det, at børnene ikke føler sig anerkendt af de voksne, at et barn eller andre børn ofte bliver generet, eller at børnene ikke må deltage i de aktiviteter, de ønsker at deltage i. I undersøgelsen findes ikke nogle sammenhænge mellem børns trivsel og dagtilbudsstørrelse, organiseringsform og ejerskab. Et andet resultat af undersøgelsen er, at forældres og ansattes vurderinger af børns trivsel er mere positive end børnenes egne vurderinger. Næsten alle forældre og alle ansatte vurderer, at børnene trives i dagtilbuddet, hvorimod omkring halvdelen af børnene svarer, at de kun lige er “okay”, når de er i dagtilbuddet. 10 % af børnene trives ikke så godt i dagtilbuddet.

Design

Data er indsamlet i 17 dagtilbud med varierende organiseringsformer – base- og afdelingsorganiserede – og varierende størrelser i en kommune i Norge. Der blev foretaget observationer af 18 børn i ni par i alderen et til tre år, og der blev foretaget strukturerede interviews med 171 børn i alderen fire til seks år og ni kvalitative dobbeltinterviews med børn i alderen fire til seks år. I alt 218 forældre og 137 ansatte besvarede elektroniske spørgeskemaer. Interviewene og spørgeskemaerne omhandlede børnenes trivsel og deltagelse. De anvendte skemaer er inspireret af ”The Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance for Young Children” og det danske værktøj ”Børnemiljøtermometeret”, som er velkendte som metoder til at undersøge børns trivsel. Data blev analyseret deskriptivt og gennem korrelationsanalyser i statistikprogrammet SPSS.

Referencer

Bratterud, Å., Sandseter, E.B.H. & Seland, M. (2012). Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS. Barnevernets utviklingssenter.

Opdragsgiver

Kunnskapsdepartementet